Naturskyddsföreningen

Skärp miljökraven på kommunernas planmonopol

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2003 09:00 CEST

Plan- och bygglagen måste ändras. Det menar SNF i ny utredning om externa köpcentra.

- Den skenande utbyggnaden av externhandel drabbar miljön och svaga grupper i samhället och är ett tydligt tecken på allvarliga brister i plan- och bygglagen. Ska vi nå de nationella miljömålen måste lagen ändras och högre miljökrav ställas på kommunernas planmonopol, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

Under de senaste tio åren har antalet externa köpcentra ökat kraftigt i Sverige, och ett stort antal kommuner planerar för ytterligare utbyggnad. Externhandeln har medfört att bilresandet bland svenska konsumenter har ökat med ökade utsläpp av klimat- och hälsostörande ämnen som följd. På många håll runt om i landet konkurreras butiker i centrum och bostadsområden ut vilket ytterligare ökar människors bilberoende och slår hårt mot svaga grupper i samhället som saknar bil.

Svenska Naturskyddsföreningen har granskat den lagstiftning som reglerar utbyggnaden av externhandeln och presenterar idag en rad radikala förslag till ändringar i plan- och bygglagen.

- I dagsläget är det helt upp till kommunerna själva att bestämma var ett köpcentra ska få byggas. Vi kräver nu att plan- och bygglagen ändras så att större köpcentra bara byggs på platser dit de allra flesta kunder kan ta sig utan bil. Länsstyrelserna bör dessutom få större rätt att ingripa när kommunernas planer och bygglov motverkar riksdagens miljömål, säger Mikael Karlsson.

SNF föreslår också att nya bindande rättsprinciper för hållbar planering skrivs in i plan- och bygglagen. Till exempel bör nationella och lokala miljömål få ett reellt inflytande över planeringsärenden på alla nivåer, och ny bebyggelse ska inte få skära av förbindelselänkar mellan skyddade grönområden som är viktiga för friluftslivet och som kan fungera som spridningsvägar för vilda djur och växter.

- Eftersom politikerna hittills inte varit intresserade av en konstruktion där miljöbalkens kravregler tillämpas i plan- och byggärenden föreslår vi nu radikala ändringar i plan- och bygglagen. Vi hoppas att den statliga utredning som ser över lagen tar fasta på våra förslag och vässar lagen så att den pågående utbyggnaden av externhandel bromsas, säger Karolina Ardesjö Lundén, miljöjurist hos SNF.