Stockholmsbörsen AB

Skärper kraven för notering av bolag

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 16:40 CEST

Stockholmsbörsen kommer från och med den 1 juli i år att skärpa kraven för notering av nya bolag ytterligare. Noteringskraven kommer också formellt att bli tillämpliga för bolag som redan är noterade på Stockholmsbörsen. De nya reglerna innebär bland annat:

Legal granskning inför notering
Informationspolicy för informationsgivning till aktiemarknaden
Lägsta aktiepris inför notering
Utbildning av styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
Styrelsens sammansättning skall uppfylla krav på oberoende
Den 1 juli 2002 införde Stockholmsbörsen strängare krav för bolag som önskade få sina aktier noterade på Stockholmsbörsen. Efter samråd med Aktiemarknadsbolagens förening har Stockholmsbörsen nu fattat beslut om ytterligare skärpning av noteringskraven. Förändringarna är ett led i börsens kontinuerliga arbete med att utveckla kraven på de noterade bolagen för att på bästa sätt skapa förutsättningar för en väl fungerande aktiemarknad. Detta sker bland annat genom att tillfredsställa investerarnas behov av information och öppenhet samt genom att öka kraven på kompetens i de noterade bolagen. I flera hänseenden, där det tidigare funnits möjlighet till avvikelse från gällande krav, har denna möjlighet tagits bort. Till viss del utgör de nya kraven en anpassning av regelverket till den praxis som successivt har utvecklats inom Stockholmsbörsens bolagskommitté, som är det organ som fattar beslut om notering av bolag på Stockholmsbörsen. De nya kraven innebär i korthet följande:

Inför noteringen ska bolaget ha genomgått en legal granskning som utförts av en extern advokat. Börsrevisorn ska bedöma om den legala granskningens omfattning, kvalitet och aktualitet är tillfredsställande.
Styrelsen ska ha fastställt en informationspolicy som bland annat skall innehålla ett avsnitt som behandlar aktiemarknadens krav på information och hur ett antal aktiviteter ska organiseras. Bolaget ska i god tid före noteringen ha implementerat rutiner för hur informationsgivningen ska gå till. Styrelsen ska ha medverkat vid utarbetandet av minst en kvartalsrapport. Den övriga organisationen för informationsgivningen till aktiemarknaden ska ha fungerat under åtminstone två kvartal och varit involverad i framtagandet av minst två kvartalsrapporter, eller en bokslutskommuniké och en kvartalsrapport. Dessa krav var delvis tidigare praxis.
Vid första noteringsdag på Stockholmsbörsen bör bolagets aktie ha ett pris på minst 25 kronor.
I samband med noteringsprövningen ska hela styrelsen, ledande befattningshavare och de stämmovalda revisorerna genomgå utbildning i Stockholmsbörsens regi avseende noteringsavtalet, noteringskraven och insiderfrågor. Tidigare omfattades endast delar av styrelsen av utbildningskravet.
Kraven på att det skall finnas styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare förtydligas och skärps:

För att styrelsen ska kunna utöva sin kontrollerande funktion avseende hur verksamheten i bolaget bedrivs får högst en stämmovald styrelseledamot arbeta operativt i den löpande verksamheten. Detta gäller oavsett om denne är ordinarie eller suppleant.

För att styrelsen ska ha en självständig ställning gentemot bolaget i övrigt måste mer än hälften av de stämmovalda styrelseledamöterna utgöras av ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget.

För att säkerställa likabehandling av aktieägarna ska det normalt finnas minst två stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende av bolagets större aktieägare. Dessa ledamöter ska ingå i den krets av oberoende styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget. Minst en av dessa två måste ha erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.
Noteringskraven träder i kraft den 1 juli 2003 för bolag som inleder en noteringsprocess efter detta datum. För bolag vilkas aktier eller depåbevis redan är inregistrerade eller noterade hos Stockholmsbörsen vid ikraftträdandet gäller att bolaget:

senast vid ordinarie bolagsstämma år 2004 skall anpassa sig till kraven om styrelsens sammansättning avseende oberoende.
senast den 1 juli 2004 ska ha anpassat sig till övriga krav.
För ytterligare information

Anders Ackebo, chef för notering och övervakning +46 (0)8 405 70 10
Torsten Örtengren, chef noteringsgruppen +46 (0)73 079 52 11, +46 (0)8 405 70 40
Maria Andark, informationschef +46 (0)70 597 52 76