Finansdepartementet

Skärpt kontroll av kontanter som flyttas in och ut ur EU

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:17 CET

Den som vill resa in eller ut ur EU med mer än 10 000 euro i kontanta medel måste från och med den 15 juni 2007 anmäla detta.

Regeringen har idag beslutat att överlämna en lagrådsremiss till lagrådet. I lagrådsremissen föreslås ett antal lagändringar i syfte att möjliggöra en korrekt tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen. EG-förordningen medför bland annat att den som vill resa in eller ut ur EU med mer än 10 000 euro i kontanta medel måste anmäla detta.

Anmälningsplikten är ett led i att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet, såsom till exempel finansiering av terrorism. I och med att kontrollen av de transaktioner som sker genom kredit- och finansinstitut har skärpts kan detta leda till att kontanta medel som är avsedda för illegal verksamhet flyttas fysiskt för att undvika upptäckt. Detta innebär att det är nödvändigt med öka kontroll av förflyttningar av kontanta medel.

För att kunna kontrollera att anmälningsplikten har följts föreslås i lagrådsremissen att Tullverket, polisen och Kustbevakningen ska få undersöka transportmedel och bagage, såsom resväskor, portföljer, handväskor och liknande, samt, om myndigheterna misstänker att en person inte anmält förflyttningen av kontanta medel, även göra en kroppsvisitation. Om det behövs för att genomföra en kontroll föreslås även att de kontanta medlen ska få kvarhållas.

Med kontanta medel menas sedlar och mynt men också till exempel resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev och postanvisningar. Anmälan ska göras skriftligt eller elektroniskt. Närmare föreskrifter kommer att meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. EG-förordningen börjar tillämpas den 15 juni 2007 och regeringens lagförslag föreslås träda i kraft samma dag.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Peter Scharmer
Rättssakkunnig
08-405 17 15
070-642 49 97
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Tullkontroll av kontanta medel (http://www.regeringen.se/sb/d/8683/a/76951)