Justitiedepartementet

Skärpt lagstiftning mot barnpornografi

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 14:16 CEST

2005 års barnpornografiutredning har i dag överlämnat sitt betänkande Barnet i fokus - En skärpt lagstiftning mot barnpornografi (SOU 2007:54) till justitieminister Beatrice Ask.

Regeringen gav i augusti 2005 f.d. bitr. riksåklagaren Solveig Riberdahl i uppdrag att som särskild utredare göra en översyn av bestämmelserna om skildring av barn i pornografisk bild och av anknytande lagstiftning.

Betänkandet innehåller flera förslag som innebär att lagstiftningen mot barnpornografi skärps. Ett förslag är att en bestämd 18-årsgräns införs i definitionen av barnpornografi. Straffbestämmelsen om barnpornografibrott ska enligt förslaget skydda även de fullt pubertetsutvecklade barn som enligt gällande rätt inte omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde. Även i fortsättningen ska dock huvudregeln vara att det avbildade barnets pubertetsutveckling är avgörande. Ett annat förslag är att det kriminaliserade området utvidgas till att omfatta också den som mot betalning, enligt en uppgjord plan, vid upprepade tillfällen, i stor omfattning eller på annat liknande sätt skaffar sig tillgång till barnpornografiska bilder. Ett förfarande som omfattas av det utvidgade området är att skaffa sig tillträde till webbsidor med barnpornografiska bilder genom att använda betalkort. I betänkandet föreslås vidare att en särskild preskriptionsbestämmelse vid barnpornografibrott i vissa fall införs samt att kravet på dubbel straffbarhet vid barnpornografibrott tas bort.

I betänkandet föreslås också att ett av kriterierna när ett barnpornografibrott kan bedömas som grovt formuleras om och förtydligas. Detta kan bidra till en mer enhetlig rättstillämpning och leda till att fler barnpornografibrott bedöms som grova.

Slutligen lämnas förslag till bestämmelser om ansvarsfrihet som rör de situationerna då unga människor dels avbildar egna lagliga sexuella beteenden, dels framställer pornografiska bilder av sig själva och gör dessa tillgängliga för andra.


Webbutsändning:
Se presskonferensen i direktsändning med start onsdagen den 29 augusti klockan 14.00. http://www.regeringen.se/sb/d/9298/a/86654

Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

F.d. bitr. riksåklagaren Solveig Riberdahl
Tfn: 070-205 67 85

Hovrättsassessorn Margita Åhsberg, utredningssekr.
Tfn: 070-675 86 24
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2007:54 Barnet i fokus - En skärpt lagstiftning mot barnpornografi (http://www.regeringen.se/sb/d/8586/a/86688)