Finansdepartementet

Skärpta regler för avdrag för pensionskostnader

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 15:55 CEST

Eva Rosengren
pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Lena Bartholf Axelsson
kammarrättsassessor
08-405 21 41

www.finans.regeringen.se

Regeringen föreslår i en remiss, som överlämnades på torsdagen till Lagrådet, att arbetsgivarna får minskade skatteavdrag för framtida kostnader för vidlyftiga tjänstepensioner. Förslaget har också aviserats i en s.k. stoppskrivelse till riksdagen (skr. 2003/04:14).

Dagens regelverk ger arbetsgivarna möjlighet att dra av kostnader för framtida tjänstepensioner – s.k. tryggande – upp till vissa belopp och för pension som står i rimlig proportion till lön och antal arbetade år.

Det har i praxis godtagits ett förfarande som innebär en möjlighet att kringgå dessa regler genom att överflytta ansvaret för pensionsutfästelsen till någon annan. Det blir då denne i stället för arbetsgivaren som betalar ut tjänstepensionen till arbetstagaren. Genom att betala ersättning till den som tar över ansvaret för pensionen kan ett kostnadsavdrag tillskapas utan några gränser. Nu täpps detta hål till.

Avdrag får enligt förslaget bara göras när övertagande av ansvaret sker vid byte av arbetsgivare i samband med en omstrukturering

– Förslaget skall ses som ett avstamp för en reformering av regelverket för pensionsbeskattningen. Bl.a. behöver ses över i vilka situationer arbetsgivarna skall få göra avdrag för pension och vad som betraktas som pension, säger finansminister Bosse Ringholm i en kommentar.

Regeringen aviserar nu en större översyn av den skattemässiga regleringen på tjänstepensionsområdet. Utredningen ska bl.a. arbeta med att finna former för att stävja de ökade skillnaderna mellan lön och pension som blir allt vanligare i samhället. En viktig fråga som också bör utredas är hur livförsäkringsbolagen och pensionerna bör beskattas i en alltmer avreglerad och öppen europeisk försäkringsmarknad. Detta är angeläget med tanke på den associationsrättsliga översyn av försäkringsföretagen som kommer att påbörjas inom kort.

I remissen lämnas också ett förslag som syftar till att minska möjligheterna att kringgå avkastningsskatten på utländska kapitalförsäkringar. Förslaget, som utvidgar skyldigheten att betala avkastningsskatt, innebär att den som har panträtt i kapitalförsäkringen också kan vara skyldig att betala avkastningsskatt.

– Den här förändringen av avkastningsskatten på pensionsmedel och försäkringssparande är nödvändig att göra redan nu. Det går inte att avvakta att arbetsgruppen i departementet som ser över avkastningsskatten blir klar med sitt förslag, säger Bosse Ringholm

Arbetsgruppen planerar att lämna sitt förslag före årets slut. Förslaget innebär bl.a. att avkastningsskatten kommer att betalas oberoende av om en pensionsförsäkring är meddelad i Sverige eller inte.

Förslagen i remissen föreslås gälla från och med nästa år. Avdragsbegränsningen föreslås dock bli tillämplig på avtal om övertaganden av pensionsutfästelser som ingåtts efter den 25 september 2003 i enlighet med den stoppskrivelse till riksdagen i vilken regeringen aviserat det förslag som nu läggs fram i lagrådsremissen.