Finansdepartementet

Skärpta regler för avdrag för pensionskostnader

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 12:38 CEST

Eva Rosengren
pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Lena Bartholf Axelsson
kammarrättsassessor
08-405 21 41

www.finans.regeringen.se

Regeringen överlämnade på onsdagen en proposition om att arbetsgivarna får minskade skatteavdrag för framtida kostnader för vidlyftiga tjänstepensioner. Förslaget har också aviserats i en s.k. stoppskrivelse till riksdagen (skr. 2003/04:14).

Regelverket ger i dag arbetsgivarna möjlighet att dra av kostnader för framtida tjänstepensioner – s.k. tryggande – upp till vissa belopp och för pension som står i rimlig proportion till lön och antal arbetade år. Den skatterättsliga regleringen har därmed stor betydelse för pensionsavtalens ramar.

Det har dock i praxis godtagits ett förfarande som innebär en möjlighet att kringgå dessa skatterättsliga begränsningsregler genom att överflytta ansvaret för pensionsutfästelsen till någon annan. Det blir då denne i stället för arbetsgivaren som betalar ut tjänstepensionen till arbetstagaren. Genom att betala ersättning till den som tar över ansvaret för pensionen kan ett kostnadsavdrag tillskapas utan några gränser. Nu täpps detta hål till.

Avdrag får enligt förslaget bara göras när övertagande av ansvaret sker vid byte av arbetsgivare i samband med en omstrukturering

En konsekvens av förslaget är att arbetsgivaren vid en anställningsövergång som sker utan samband med en företagsöverlåtelse är hänvisad till att teckna en pensionsförsäkring för att bli av med ansvaret för pensionsutfästelsen. I sådana fall gäller avdragsrätten för framtida pensionskostnader för pensioner som är beräknade på löner upp till 30 prisbasbelopp, ca 1,2 mkr. För pensioner därutöver finns alltså ingen avdragsrätt i dessa fall.

– Förslaget stävjar de ökade diskrepanserna mellan lön och pension som blir allt vanligare i samhället och parterna hänvisas till att reglera lönenivån på andra sätt än med stora pensionsutfästelser.
Förslaget skall ses som ett avstamp för en reformering av regelverket för pensionsbeskattningen.

Detta säger finansminister Bosse Ringholm i en kommentar mot bakgrund av att regeringen i propositionen också aviserar en större översyn av den skattemässiga regleringen på tjänstepensionsområdet.

Den utredning som regeringen vill tillsätta skall bl.a. arbeta med att finna former för i vilka situationer arbetsgivarna skall få göra avdrag för pension och vad som betraktas som pension. En viktig fråga som också bör utredas är hur livförsäkringsbolagen och pensionerna bör beskattas i en alltmer avreglerad och öppen europeisk försäkringsmarknad. Detta är angeläget med tanke på den associationsrättsliga översyn av försäkringsföretagen som kommer att påbörjas inom kort.

I propositionen lämnas också ett förslag som syftar till att minska möjligheterna att kringgå avkastningsskatten på utländska kapitalförsäkringar. Förslaget, som utvidgar skyldigheten att betala avkastningsskatt, innebär att den som har panträtt i kapitalförsäkringen också kan vara skyldig att betala avkastningsskatt.

– Den här förändringen av avkastningsskatten på pensionsmedel och försäkringssparande är nödvändig att göra redan nu. Det går inte att avvakta att arbetsgruppen i departementet som ser över avkastningsskatten blir klar med sitt förslag. Jag är övertygad om att arbetsgruppen däremot har ett förslag klart före årets slut, som innebär bl.a. att avkastningsskatten kommer att betalas oberoende av om en pensionsförsäkring är meddelad i Sverige eller inte, kommenterar finansministern.

Förslagen i propositionen föreslås tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004. Avdragsbegränsningen föreslås dock bli tillämplig på avtal om övertaganden av pensionsutfästelser som ingåtts efter den 25 september 2003 i enlighet med den stoppskrivelse till riksdagen i vilken regeringen aviserat det förslag som nu läggs fram i propositionen.