Livsmedelsverket

Skärpta regler för genetiskt modifierade livsmedel inom EU

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 13:24 CEST

Ministerrådet beslutade den 22 juli 2003 om två nya rättsakter inom GMO-området. Rättsakterna har nu publicerats och kommer att träda i kraft den 7 november 2003. Reglerna ska med vissa förbehåll tillämpas från och med den 18 april 2004.

Rättsakterna innebär bland annat att mat som framställts av GMO som inte går att påvisa också måste genteknikmärkas. Menyerna på restauranger ska också visa om maten innehåller GMO.

De två nya rättsakterna är:

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder
Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG

Förordning om spårbarhet och märkning

Den nya rättsakten omfattar alla genetiskt modifierade organismer (GMO) inklusive GMO för livsmedel- och foderändamål. Förordningen innehåller bland annat krav på spårbarhet av GMO. Det betyder att man ska kunna spåra GMO genom hela foder- och livsmedelskedjan.

Spårbarhet i fler led

Alla operatörer i hanteringskedjan är skyldiga att informera nästa led i kedjan om att det är GMO som levereras.
Varje operatör i livsmedelskedjan är skyldig att i fem år lagra information om vad partiet/produkten består av, innehåller eller har framställts av GMO och från vem och till vem produkten har levererats.
Den lagrade informationen ska vid behov göras tillgänglig för myndigheterna. Detta krav gäller dock inte ledet mellan handeln och konsumenten.

System med id-beteckningar
Viktigt att notera är att spårbarhetsförordningen innehåller särskilda märkningskrav för produkter som består av eller innehåller GMO.

Alla levande GMO, eller partier som innehåller GMO (gäller i huvudsak bulkgrödor som majs, soja, raps etc som transporteras i stora bulkförsändelser, containrar, skepp med mera och som kan vara en blandning av GMO och konventionella grödor) ska förses med en så kallad unik identitetsbeteckning.

Kommissionen ska utveckla ett system för detta och även dela ut identitetsbeteckningar. Reglerna ska börja tillämpas från och med den nittionde dagen efter att systemet för identitetsbeteckningar har offentliggjorts.

Förordning om genetiskt modifierade livsmedel och foder

Förordningen innebär att en ny gemensam procedur för att godkänna genetiskt modifierade livsmedel och foder etableras inom EU. Säkerhetsbedömning av GMO kommer i framtiden att utföras av den nya europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA.

Fler livsmedel genteknikmärks
Den nya rättsakten omfattar alla livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller eller består av GMO eller framställts av GMO-råvara (GM-livsmedel).

Även de livsmedel som inte innehåller DNA/protein som kan härledas till GMO måste till skillnad från i dag alltså förses med genteknikmärkning. Detta betyder att GM-livsmedel som för närvarande inte behöver märkas, till exempel raffinerade oljor av genetiskt modifierad raps, majs eller sojabönor, numera måste genteknikmärkas.

Alltid märkning vid avsiktlig inblandning
En tillverkare som har undvikit inblandning av råvaror framställda från GMO ska inte behöva genteknikmärka sin produkt om han kan visa att det rör sig om en oavsiktlig eller teknisk oundviklig inblandning av GMO-råvara som håller sig under 0,9 %. Motsvarande tröskelvärde idag är 1 %.

Företaget måste dokumentera för kontrollmyndigheterna att GMO-inblandningen är oavsiktlig eller teknisk oundviklig och att man vidtagit åtgärder för att undvika GMO. Avsiktlig inblandning måste alltid märkas även om innehållet av GMO i produkten understiger 0,9 %.

Märkning även på restaurang och storhushåll
De nya märkningsreglerna ska även tillämpas i storkök. Det betyder att menyn eller motsvarande i restauranter och storhushåll ska innehålla information om maten innehåller GMO.

- Enligt verkets uppfattning tillgodoser de nya märkningskraven konsumenternas krav om tydlig märkning av alla GM-livsmedel, säger Svanhild Foldal vid Regelavdelningen, Livsmedelsverket.

Tidsbegränsat undantag från märkningsreglerna
I förordningen finns det ett undantag från godkännandeproceduren och märkningen. Detta undantag innebär att de grödor som är under bedömning inom EU och som har fått ett positivt utlåtande från EU:s vetenskapliga kommitté för växter eller från EFSA innan förordningen börjar tillämpas, får finnas i produkterna upp till 0,5 % utan att behöva märkas. Undantaget gäller i tre år från den dag då förordningen börjar tillämpas.

Förbehåll om undantaget
Undantaget förutsätter att förekomsten är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, att ansökan om godkännande inte har avslagits under relevant gemenskapslagstiftning och att spårningsmetoderna är tillgängliga för allmänheten. Även för detta undantag måste företagare kunna lämna bevis för att de har vidtagit lämpliga åtgärder för att undvika förekomsten.

Mat från djur som fått GMO-foder
Förordningen omfattar även foder och foderprodukter. Alla foder och foderprodukter som framställts av GMO måste numera märkas. Det blir dock ingen krav om genteknikmärkning av livsmedel från djur som utfordrats med GMO-foder.

Webbplatsinfo uppdateras
Informationen på Livsmedelsverkets webbplats (under Mat & Hälsa/Genteknik samt Företag/Vägledningar) kommer att uppdateras med anledning av de nya förordningarna. De nya reglerna ska med vissa förbehåll tillämpas från och med den 18 april 2004.

Länkar till förordningarna
Läs mer om GMO på webbplatsen

Ytterligare upplysningar: Svanhild Foldal 018 - 175563 eller 0709 - 245563