Justitiedepartementet

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 13:22 CET


Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i brottsbalken. Förslaget syftar till att höja straffen för allvarliga våldsbrott, att öka spännvidden mellan straffen för brott i allmänhet och att skärpa straffen vid återfall i brott.

Straffen höjs för alla allvarliga våldsbrott. Domstolarna ska när straffet bestäms särskilt beakta om en gärning inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. Straffskalornas utrymme uppåt tas därmed i anspråk och straffen kommer att uppvisa en större spridning inom straffskalorna. Straffvärdet ska ligga över straffminimum eller den allra nedersta delen av straffskalan. För brott som sedan tidigare ligger en bit upp i straffskalan ska straffvärdet ligga på en ytterligare högre nivå. För brott som ligger på nivån sex månader och upp till ett år bör en höjning ske med två månader och på nivån däröver och upp till två år bör höjningen vara tre-fem månader. En grov misshandel som i dag skulle ge ett års fängelse bör framöver resultera i fängelse ett år och tre månader. För ett dråp där straffvärdet i dag motsvarar fängelse i sex och ett halvt år bör straffvärdet framöver anses uppgå till omkring åtta år.

Straffskalan för grov misshandel, som idag är fängelse i lägst ett och högst tio år, delas upp. För synnerligen grov misshandel döms till fängelse i lägst fyra och högst tio år. För annan grov misshandel döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Den nya, strängare straffskalan kan användas när grovt våld använts mot ett barn, en äldre människa eller en person med funktionshinder. Den kan också användas när den tilltalade systematiskt använt grovt våld mot en närstående kvinna.

Straffminimum för grov utpressning höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. En utpressning kan t.ex. bedömas som grov när utpressaren har utnyttjat sin anknytning till en kriminell gruppering som ägnar sig åt beskyddarverksamhet eller illegal indrivningsverksamhet.

Straffminimum för grovt vållande till annans död höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Ändringen innebär att straffet skärps när det grova vållandebrottet begåtts tillsammans med rattfylleri eller annat trafikbrott men också t.ex. när någon utövat dödligt våld mot annan men saknat uppsåt till hans eller hennes död.

Försvårande och förmildrande omständigheter ges ett ökat genomslag vid straffvärdebedömningen av brott i allmänhet.

Bestämmelsen om att det utgör en försvårande omständighet om brottslighet har bedrivits i organiserad form utvidgas. Som försvårande ska beaktas om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering. Ett exempel på brottslighet som utövats i organiserad form är illegal indrivningsverksamhet som en gruppering ägnar sig åt. Med brottslighet som utövats systematiskt avses brottslighet där ett visst tillvägagångssätt upprepats ett flertal gånger av en eller flera gärningsmän.

Återfall i brott ska beaktas i skärpande riktning när straff bestäms. Lagstiftningen förtydligas i syfte att öka användningen av straffskärpningsmöjligheten och enhetligheten i rättstillämpningen. Det slås fast att domstolen i skärpande riktning ska ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Dessutom slopas nuvarande begränsning om att återfall ska beaktas "i skälig utsträckning".

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2010.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22-------------------------
Läs mer
-------------------------
Webbutsändning: Presskonferens: Skärpta straff för våldsbrott (http://www.regeringen.se/sb/d/12609/a/138609)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/138598)