Skandia

Skandia: Delårsrapport januari - mars 2004 *)

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 08:39 CEST

FÖRSTA KVARTALET 2004
exklusive verksamheter under avveckling


Ökad tillväxt.
o Försäljningen ökade med 48 (2) procent i lokal valuta och uppgick till 25,3 miljarder SEK.
o Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 21 (-9) procent i lokal valuta.
o Fonder under förvaltning ökade till 351 miljarder SEK (309 miljarder SEK vid senaste årsskiftet).
Förbättrat resultat.
o Resultat enligt Årsredovisningslagen
- Resultat före skatt ökade till 293 (72) MSEK.
- Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,03) SEK.
o Resultat enligt embedded value-metoden
- Rörelseresultatet ökade till 1 317 (228) MSEK.
Den beräknade vinstmarginalen för nyförsäljning för fondförsäkring (enligt embedded value-redovisningen) ökade från 14,5 procent under första kvartalet 2003 till 16,5 procent. Vinstmarginalen för helåret 2003 omräknat till nya antaganden uppgick till 19,6 procent. Den lägre marginalen under första kvartalet förklaras av en förändrad produktmix och framför allt av förändringar i den geografiska sammansättningen av affären. Marknader med en lägre vinstmarginal än genomsnittet visade en starkare tillväxt (se vidare avsnitt C).
Den operativa avkastningen (enligt embedded-value metoden, före skatt) på konsolideringskapitalet inom fondförsäkring ökade däremot till 12,3 procent jämfört med 11,3 procent för helåret 2003 (exklusive engångseffekter).
Kassaflödet från den löpande verksamheten belastades, som tidigare meddelats, med utbetalningar av engångskaraktär på 0,8 miljarder SEK och uppgick till -1,1 (-0,2) miljarder SEK. Trots den kraftiga försäljningstillväxten är det löpande kassaflödet därmed i rimlig balans (se vidare sidan 22).
Koncernens finansiella ställning stärktes.
o Konsolideringskapitalet ökade med 8 procent till 33,0 miljarder SEK.
o Eget kapital ökade med 12 procent till 17,2 miljarder SEK.
o Upplåningen minskade till 3,6 miljarder SEK (4,0 miljarder SEK vid senaste årsskiftet). Likvida medel uppgick till 2,2 miljarder SEK (2,2 miljarder SEK vid senaste årsskiftet).
o Försäljningen av If genomfördes den 6 maj 2004, vilket förstärkte likviditeten ytterligare med 4,5 miljarder SEK.

FÖRSTA KVARTALET 2004
Inklusive verksamheter under avveckling

Försäljningen till och med mars uppgick till 25 315 (25 663) MSEK, varav verksamheter under avveckling utgjorde - (8 464) MSEK.
Resultatet efter skatt (enligt Årsredovisningslagen) uppgick till 1 137 (127) MSEK. I resultatet ingår jämförelsestörande poster och resultat för verksamheter under avveckling med 834 (92) MSEK. Vinsten vid försäljningen av den japanska verksamheten uppgick till 834 MSEK.
Vinst per aktie uppgick till 1,11 (0,12) SEK.


Verksamheter under avveckling avser för 2004 den japanska verksamheten och för 2003 även den amerikanska verksamheten samt bankverksamheten i Schweiz.


Stockholm den 26 maj 2004
Hans-Erik Andersson
Verkställande direktör och koncernchef


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


FÖRSTA KVARTALET 2004

Eventuella frågor besvaras av:
Jan Erik Back, Chief Financial Officer, telefon 08-788 3720
Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och Redovisningsrådets Rekommendation RR20, Delårsrapportering. Delårsrapporten har, förutom en anpassning till nya redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft den 1 januari 2004, upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Årsredovisning 2003. De nya rekommendationerna har ej haft någon materiell påverkan på koncernens resultat- och balansräkning. I enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation RR19, Verksamheter under avveckling, redovisas den japanska verksamheten separat (för 2003 avser verksamheter under avveckling den amerikanska och japanska verksamheten samt bankverksamheten i Schweiz).


Kommande ekonomiska rapporter från Skandia:
13 augusti 2004, delårsrapport januari - juni 2004
18 november 2004, delårsrapport januari - september 2004
22 februari 2005, bokslutskommuniké 2004

Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: www.skandia.com. På Skandias hemsida finns även länkar över Internet till telefonkonferensen onsdagen den 26 maj 2004. Utöver delårsrapporten publicerar Skandia dokumentet Financial Supplement Q1 2004 på www.skandia.com under Investor Relations/Rapporter och evenemang/Delårsrapporter. Dokumentet kan även beställas per telefon.

______________________
Försäkringsaktiebolaget Skandia
Sveavägen 44
103 50 Stockholm
Telefon +46-8-788 10 00
Internet www.skandia.com
Publikt bolag (publ), organisationsnummer 502017-3083