Skandia

Skandia fortsatt marknadsledande

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 10:08 CET

Idag den 14 november publicerar Försäkringsförbundet branschens kvartals­statistik för tredje kvartalet 2006. Marknadsandelar uttrycks i termer av nyteckning* respektive premieinkomst.

Rullande tolvmånadersbasis

Skandia bibehåller sin ledande position på den totala livförsäkringsmarknaden avseende nytecknad affär trots en något minskad andel.

Skandias marknadsandel på livförsäkringsmarknaden, på rullande tolvmåna­dersbasis, uppgick tredje kvartalet till 20,7 procent jämfört med 22,1 procent föregående kvartal.

Skandia bibehåller även sin ledande position på livförsäkringsmarknaden avseende premieinkomst.

För Skandia Fondförsäkring uppgår marknadsandelen till 17,3 procent jämfört med 17,9 procent under föregående kvartal. För Skandia Liv, som är fortsatt marknadsledande, uppgick marknadsandelen till 26,0 procent jämfört med 28,6 procent föregående kvartal. Förändringen beror bland annat på minskad försäljning av produkten Kapitalpension.

I snitt fick fondförsäkringskunden 26,6% i avkastning under 2005 och den genomsnittliga avkastningen i Skandia Liv har under de senaste 15 åren uppgått till 9%.

"De fortsatt höga marknadsandelarna samt den långsiktigt goda avkastningen gör Skandia Liv till en av de mest framgångsrika aktörerna på marknaden, säger Bengt-Åke Fagerman, VD på Skandia Liv"

Den 1 oktober införde Skandia, i linje med "best practice" i de övriga nordiska länderna, en ny modell för ersättningar till distributörer där ersättningen i större utsträckning än tidigare fördelas över försäkringens löptid. Orsaken till att den nya modellen införts är att vi anser att den är mer förmånlig för våra kunder då vi ser att behovet av rådgivning får en fortsatt stor betydelse.


"Det har funnits en viss osäkerhet på marknaden avseende effekterna av den nya modellen men vi är övertygade om att förändringen är riktig, säger Sven-Erik Milton, försäljningschef, och fortsätter: Det är dessutom glädjande att kunderna blir alltmer nöjda med Skandia, vilket vi ser i både externa och interna mätningar."

Tredje kvartalet enskilt

Skandias marknadsandel på livförsäkringsmarknaden beräknad på enskilda kvartal är 21,8 procent för tredje kvartalet 2006 jämfört med 28,5 procent under tredje kvartalet 2005.

Inom fondförsäkring uppgår marknadsandelen för tredje kvartalet enskilt till 17,5 procent jämfört med 21,0 procent för motsvarande period 2005. Motsvarande siffra för Skandia Liv är 25,3 respektive 38,9 procent.Nyteckning
Premieinkomst
Ranking R12


Rullande
12 månader
Enskilda kvartal
Rullande
12 månader
Ny-teckning
Premie-inkomst


2006
Kv 3
2006 Kv 2
2006 Kv 3
2005 Kv 3
2006
Kv 3
2006
Kv 2
2006
Kv 3
2006
Kv3

Fondförsäkring
17,3%
17,9%
17,5%
21,0%
15,3%
15,6%
#2
#3

Traditionell livförsäkring
26,0%
28,6%
25,3%
38,9%
20,0%
21,1%
#1
#1

Totalt Livförsäkring
20,7%
22,1%
21,1%
28,5%
17,7%
18,4%
#1
#1Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av:

Sven-Erik Milton, försäljningschef för division Nordic, telefon 08-788 11 52
Bengt-Åke Fagerman, VD Skandia Liv, telefon 08-788 21 50
Gunilla Svensson, Presschef, telefon 08-788 42 97


Koncernkommunikation
103 50 Stockholm
Telefon vx 08-788 10 00
Telefax 08-788 23 80
www.skandia.com
Besök:Sveavägen 44

* Nyteckningen mäts enligt branschens definition: engångspremier dividerat med 10 plus årliga premier.