Skandia

Skandia Livs årsbokslut 2010: Ökad nyförsäljning och sänkta kostnader

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:23 CET

Skandia Liv stärker sin ställning som ett av de ledande livbolagen i Sverige. Årsbokslutet för 2010 visar på ökad nyförsäljning, lägre driftskostnader samt stigande solvensgrad.

Nyförsäljningen (viktad*) uppgick till 2 064 (1 790) MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.

– Sammantaget är 2010 ett av de bästa åren i vår historia. I stort sett alla siffror pekar uppåt - försäljningen, framförallt på privatmarknaden, avkastningen, återbäringen och solvensen har alla en positiv utveckling. Lägg därtill att våra kunder blir allt nöjdare, säger Bengt-Åke Fagerman, vd på Skandia Liv. Kort sagt kan vi stänga året och konstatera att vi lyckats leverera både trygghet och avkastning till våra sparare.

Premieinkomsten uppgick till 11 831 (10 820) MSEK, en ökning med 9 procent. Det är framförallt engångsinsättningar av privatpersoner som ökar, då de sedan 1 maj får 6 procent återbäringsränta på sitt försäkringskapital hos Skandia Liv.

Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen minskar med 6 procent till 1 474 (1 577) MSEK, vilket innebär 12,5 (14,6) procent av premieinkomsten.

Solvensgraden, som visar marknadsvärdet av bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgår till 174 (164) procent. Den kollektiva konsolideringsgraden, som är ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker till för att täcka både utställda garantier och återbäring, uppgår till 108 (104) procent. Avkastningen för helåret är 9,4 procent vilket lett till att totalt förvaltat kapital vid årsskiftet uppgår till 296 (281) miljarder.

Samtliga uppgifter avser Skandia Liv Sverige om ej annat anges. Koncernen omfattar även dotterbolag i Danmark.
* Viktad nyförsäljning innebär att engångsinbetalningar får ett proportionerligt genomslag i försäljningsstatistiken
Skandia Livs årsredovisning för 2010 publiceras i mars.

För ytterligare information:
Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv, telefon 08-788 21 50
Anna-Carin Söderblom, ekonomichef Skandia Liv, telefon 08-788 39 79

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi ingår i Old Mutual-gruppen som har sitt huvudkontor i London och 54 000 medarbetare i 34 länder runt om världen. Läs mer påwww.skandia.se.