Skandia

Skandia Livs bokslut 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 11:27 CET

• Totalavkastning: 16,4 (-13,4) procent
• Solvensgrad: 164 (128*) procent
• Kollektiv konsolideringsgrad: 104 (91) procent
• Återbäringsränta: 4 (0) procent
• Premieinkomst: 10,8 (12,7) miljarder
• Resultat: 61,2 (-78,9*) miljarder

Det positiva resultatet efter tredje kvartalet förklaras främst av en ökad kapitalavkastning och av minskade försäkringstekniska avsättningar. Kapitalavkastningen gav en positiv resultateffekt på 40,6 miljarder SEK. Försäkringstekniska avsättningar gav en resultateffekt på 24,7 miljarder SEK. Denna resultateffekt beror till huvudsak på att diskonteringsräntan har gått upp under året.

– Våra kunder har klarat sig bra genom en av de värsta finansiella kriser vi upplevt. De har kunnat sova gott om natten när det stormat som mest på världens finansmarknader, säger Bengt-Åke Fagerman, vd på Skandia Liv. Vi behövde inte sänka pensionerna eller göra något återtag och hade ändå utrymme att höja återbäringsräntan till 4 procent och, från februari, till 5 procent. Våra framgångar grundar sig på stabila finanser och vår kapitalförvaltning som levererat i absolut toppklass.

Totalavkastningen uppgick till 16,4 (-13,4) procent. Totalt förvaltat kapital har därmed ökat till 281 (253) miljarder SEK.

– En kapitalavkastning på 16,4 procent är ett mycket bra resultat. Framgången beror på flera faktorer: en väldiversifierad portfölj och en beprövad investeringsstrategi, hög grad av riskspridning och en ekonomisk grundstyrka, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia Liv. Ett exempel på en lyckad investering är vår utländska låneportfölj som under 2009 ökade med 71,8 procent. Det visar att strategin att agera på extrema värderingslägen i marknaden är mycket effektiv.

Solvensgraden uppgick till 164 (128) procent. Den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 104 (91).

Premieinkomsten uppgick till 10,8 (12,7) miljarder SEK. Driftskostnaderna har minskat med 8 procent till följd av det kostnadsbesparingsprogram som påbörjades under förra året och fortsätter under detta år. Driftskostnaderna uppgick till 1,6 miljarder SEK, vilket motsvarar 0,62 procent i relation till genomsnittligt förvaltat kapital.

Den viktade nyförsäljningen för 2009 minskade med 30 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1,36 miljarder SEK.

Alla uppgifter avser Skandia Liv Sverige om ej annat anges. Koncernen omfattar även dotterbolagen i Danmark och Finland.

* Vid beräkning av den reserv som finns för förändrade dödlighetsantaganden enligt DUS 2006 fanns ett felaktigt antagande. Korrigeringen innebär att resultatet 2008 förbättras med 2 848 MSEK och att Försäkringstekniska avsättningar minskar med motsvarande belopp. Berörda jämförelsetal har uppdaterats i enlighet med dessa principförändringar. Förändringarna finns beskrivna i Skandia Livs årsredovisning 2009 som publiceras i mars.

För ytterligare information:
Bengt-Åke Fagerman, verkställande direktör, telefon 08-788 21 50
Anna-Carin Söderblom, ekonomichef, telefon 08-788 39 79
Hans Sterte, kapitalförvaltningschef, telefon 08-788 12 76

Skandia Liv är ett av de ledande livbolagen i Sverige med drygt 1,2 miljoner kunder. Skandia Liv erbjuder prisvärda produkter och tjänster, för sparande med garanti och ekonomisk trygghet, vid pension, sjukdom och dödsfall. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer och är ett helägt dotterbolag till Skandia som ingår i Old Mutualkoncernen.