Skandia

Skandia och Ulf Spång har idag ingått en förlikning under pågående skiljeprocess.

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 13:45 CEST

Samtliga tvister mellan parterna är därmed avslutade och parterna har kommit överens om att återkalla och avbryta pågående skiljeförfarande dem emellan.

Förlikningsuppgörelsen innebär att Ulf Spång avstår pensionsförmåner till ett värde om 45 miljoner kronor.

Skandia återtar det formella avskedandet av Ulf Spång från den 1 december 2003. Detta innebär att Skandia återkallar sin hävning av det avgångsavtal som ingicks i samband med att Ulf Spång sade upp sin anställning och att uppsägningslön m.m. utbetalas enligt avtalet.

Vid Skandias fortsatta rättsliga analys av Granskningsrapporten från november 2003, och efter beaktande av vad som framkommit därefter, har Skandia konstaterat att det saknas grund för att rikta krav mot Ulf Spång avseende bonusprogrammen Sharetracker och Wealthbuilder.

Skandias uppfattning är att den förlikning som nu har nåtts tillgodoser Skandias intressen. Härvid skall noteras att den renovering som skett av lägenheter som tilldelats Ulf Spångs barn inte har kommit att innebära någon kostnad för Skandia eller fastighetsägaren Diligentia. Skandia har vidare kunnat konstatera att den lägenhet på Strandvägen som var avsedd för Ulf Spång för närvarande hyrs ut till en hyra som kompenserar Skandia för de renoveringskostnader som lagts ned på lägenheten.

Som en del av uppgörelsen har Skandia åtagit sig att svara för Ulf Spångs ombudskostnader i skiljeförfarandet.

”För Skandias aktieägare är det bra att vi har träffat en uppgörelse. Skandia kan nu lägga tvisten med Ulf Spång bakom sig” säger Björn Björnsson.

”Jag uppskattar att Skandias nuvarande styrelse satt sig in i frågorna och löst den uppkomna tvisten” säger Ulf Spång.

Frågor till Skandia besvaras av Björn Björnsson, vice styrelseordförande tel 08-788 25 00
Frågor till Ulf Spång besvaras av advokaten Mats Willman, tel 0708-783 783