Skandia

Skandias styrelses kommentar till lokala långsiktiga incitamentsprogram i American Skandia

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 10:21 CEST

Frågor har ställts om långsiktiga incitamentsprogram i Skandia under åren 1997-2003. Med anledning härav publicerade styrelsen den 14 april 2004 en promemoria om dessa frågor på Skandias webbplats.

Lokala långsiktiga incitamentsprogram avseende den sålda verksamheten American Skandia rapporterades inte vid det tillfället. Det fanns flera anledningar till detta, vilka beskrivs i det följande:

Skandias verksamhet inom långsiktigt sparande var under perioden 1990-2000 organiserad i en särskild division – AFS (Assurance and Financial Services). Organisationen var till sin karaktär federativ. Som en konsekvens av detta åtnjöt AFS-divisionen ett stort mått av självständighet. Huvudprinciperna för de långsiktiga lokala incitamentsprogrammen rapporterades till Skandias styrelse, men det fanns inga krav på att detaljerad information om dessa program skulle rapporteras till huvudkontoret. Som en följd av detta har det inte funnits någon central information om utbetalningar från lokala incentiveprogram till medarbetare i den dåvarande AFS-divisionen, inkl. American Skandia.
Skandia avtalade i december 2002 med Prudential om att detta bolag skulle förvärva American Skandia, vilket skedde den 1 maj 2003. All information som har att göra med American Skandias tidigare incentiveprogram tillhör härefter Prudential.
Det finns i köpeavtalet med Prudential ett uttryckligt förbud för Skandia att röja ej allmänt tillgänglig information som rör American Skandia, såvida inte informationen måste lämnas till följd av lagkrav.
Mot ovanstående bakgrund ovan gjorde Skandias styrelse bedömningen att det inte låg i Skandias och aktieägarnas intresse att ytterligare utreda frågor om historiska ersättningar till medarbetare inom American Skandia.

Vid Skandias bolagsstämma den 15 april 2004 utfäste sig dock styrelsen, efter en förfrågan gjord av några aktieägare, att ompröva den tidigare bedömningen. Kontakter har härefter förevarit med Prudential i syfte att få deras medverkan i framtagandet av den efterfrågade informationen.

På Skandias begäran har Prudential nu tillställt Skandia information om det totala belopp som betalats ut från och antalet deltagare under de aktuella åren i American Skandias long term incentive programs.

Totalt betalades 48 MUSD ut från American Skandias långsiktiga incentiveprogram under åren 1997-2002. Detta belopp inkluderar både de betalningar som gjordes till ledande befattningshavare och de betalningar som gjordes till alla andra deltagare. Under dessa år erhöll i genomsnitt 70 nyckelmedarbetare utbetalningar från American Skandias långsiktiga incentiveprogram. Med hänsyn till det integritetsskydd som gäller enligt amerikansk rätt kommer någon ytterligare information om individuella utfall i programmen inte att lämnas.

I de angivna beloppen ingår inte de utbetalningar till medarbetare inom American Skandia som gjorts från de koncerngemensamma s.k. Share Tracker- och Wealth Builder-programmen. Dessa utbetalningar har redan redovisats i den rapport som styrelsen publicerade den 14 april 2004.

Det har också uttryckts en begäran om att avgångsvederlagen i American Skandia skall offentliggöras. Denna information har redan presenterats i Skandias årsredovisning för 2003 och ingår i beloppet 696 MSEK kronor i not 44 på s. 100 i årsredovisningen. Den angivna summan avser alla personalrelaterade kostnader i samband med försäljningen av American Skandia. Här ingår såväl uppsägningslöner, avgångsvederlag och bonusersättningar, som semester- och löneskulder och andra personalrelaterade kostnader. I beloppet ingår både ersättningar till ledning och övriga medarbetare. Av beloppet avser 195 MSEK ledande befattningshavare såsom detta begrepp definieras i årsredovisningen. Avgångsersättningarna godtogs av Skandias dåvarande styrelse, som ett led i att bibehålla nyckelpersoner till dess att försäljningen av American Skandia var genomförd.

För frågor:
Björn Björnsson, vice styrelseordförande i Skandia, tel 08-788 25 00
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 25 00