Skanditek Industriförvaltning AB

Skanditek slutför avyttring av dotterbolaget Mydata och blir därmed största ägare i Micronic Laser Systems med 38,0 procent

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 13:39 CEST

Den 19 maj meddelades att Skanditek Industriförvaltning AB (publ), ("Skanditek")
ingått ett avtal med Micronic Laser Systems AB ("Micronic") om avyttring av
dotterbolaget MYDATA automation AB ("MYDATA") i enlighet med den
avsiktsförklaring som offentliggjordes den 21 april 2009. Vid Micronics extra
stämma idag beslöts att emittera högst 26.111.077 nya aktier. Rätt att teckna de
nya aktierna tillkommer aktieägarna i MYDATA automation AB ("MYDATA") med rätt
och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av sammanlagt
6.149.261 aktier i MYDATA.

I och med att Skanditeks ägarandel i MYDATA uppgick till 95 procent, har
Skanditek idag tecknat 24.801.073 aktier i Micronic med betalning genom
överlåtelse av 5.840.750 aktier i MYDATA. Skanditeks ägande i Micronic uppgår
till 24.801.073 aktier motsvarande 38,0 procent av kapital och röster.

Köpeskillingen uppgår preliminärt till 298 mkr och har beräknats utifrån
börskursen på de erhållna aktierna i Micronic . Preliminär realisationsförlust i
moderbolaget uppgår till 27 mkr. Realisationsresultatet i koncernen är ännu ej
fastställt och kommer att offentliggöras i samband med avgivandet av
delårsrapporten för januari - juni 2009 som lämnas den 31 augusti 2009. Det
koncernmässiga realisationsresultatet beräknas medföra en positiv
resultateffekt. Affären innebär att MYDATA nu ej längre ingår som dotterbolag i
Skanditek-koncernen och att Micronic ingår som intressebolag.

Skanditek har erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden beträffande
skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande
aktier i bolaget (budplikt), vilket var en förutsättning för Transaktionens
genomförande.

Stockholm den 2 juli 2009


SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)


För mer information, kontakta:
Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Skanditek ska offentligöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2009 kl 13.00
CET.

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i huvudsak i
svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom
industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av tio
investeringar inom områdena elektronik, bio- medicinteknik och tjänster.
Investeringarna utgörs av Bure Equity, AcadeMedia, MYDATA automation,
PartnerTech, Vitrolife, CMA Microdialysis, Theducation, The Chimney Pot,
H.Lundén och Aptilo. Skanditek är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.