Skanditek Industriförvaltning AB

Skanditeks dotterbolag CMA Microdialysis AB genomför nyemission på totalt 70 Msek

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:29 CEST

Skanditeks dotterbolag CMA Microdialysis AB genomför nyemission på totalt 70 Msek

Skanditeks dotterbolag CMA genomför en riktad nyemission till Investor Growth Capital på 56 Msek. CMAs styrelse har därtill en möjlighet att inom tre år avropa ytterligare14 Msek från Investor Growth Capital.

För mer info, se bifogad press release från CMA Microdialysis AB eller www.microdialysis.se

Extra bolagsstämma i CMA hålls torsdagen den 16 oktober 2008.

Skanditeks ägarandel i CMA före emissionen uppgår till 77,95 procent. Efter genomförande av emissionen om 56 Msek kommer Skanditeks ägarandel att reduceras till 49,93 procent och CMA kommer därmed att övergå från att vara dotterbolag till att bli intressebolag i Skanditek.


Stockholm den 16 september 2008

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)


För mer information, kontakta:
Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.semailto:patrik.tigerschiold@skanditek.se

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av nio investeringar inom områdena elektronik, bio- medicinteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Bure Equity, MYDATA automation, PartnerTech, Vitrolife och CMA. Skanditek är noterat på OMX Nordiska börsen.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Skanditek ska offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2008 kl 09.25 CET

STOCKHOLM 2008-09-16

CMA Microdialysis tar in 70 miljoner kronor i tillväxtkapital

CMA Microdialysis AB ("CMA"), ett svenskt medicinteknikföretag, accelererar sin tillväxtagenda genom 70 miljoner kronor i kapitaltillskott från Investor Growth Capital.

CMA är världsledande inom kontinuerlig organdiagnostik och monitorering av kroppens vävnader. Bolagets medicintekniska produkter används inom intensivvården för att kontinuerligt analysera kemiska processer i enskilda organ såsom hjärna, lever och tarmar. Genom tekniken kan förändringar i organens lokala ämnesomsättning detekteras, vilket kan påvisa sjukdomsförlopp och komplikationer flera dagar innan konventionell diagnostik. Bolaget grundades 1984.

För att bemöta efterfrågan från intensivvården på effektivare system för blodsockermätning och organdiagnostik erhöll CMA under 2007 ett större anslag från VINNOVAs Forska&Väx program. Tillsammans med stöd från huvudägaren Skanditek Industriförvaltning AB arbetar bolaget med att utveckla en helt ny teknisk plattform med syfte att möjliggöra realtidsmätning av patienters blodsockernivå och andra biokemiska markörer.

"Tillväxtkapitalet syftar till att möjliggöra CMAs fortsatta satsning på nya system för realtidsmätning av olika markörer, däribland glukos direkt i blodet. Målet är att effektivisera rutinerna inom intensivvården och skapa förutsättningar för noggrannare och snabbare kliniska beslut." säger Philip Siberg, VD för CMA.

Investor Growth Capital ("IGC"), ett helägt dotterbolag till Investor AB, investerar i ett första steg 56 miljoner kronor i CMA. CMAs styrelse har därefter en möjlighet att inom tre år kalla på ytterligare 14 miljoner kronor från IGC. Genom transaktionerna blir IGC näst största ägare i CMA efter Skanditek Industriförvaltning AB.

Tillväxtkapitalet syftar till att möjliggöra en bred framtida kommersialisering av bolagets nya teknikplattform inom en rad olika användningsområden med tonvikt på intensivvården. Som ett led i denna satsning investerar CMA samtidigt 27,5 miljoner kronor i intressebolaget Dipylon Medical AB.

För mer information kontakta:

Philip Siberg, CEO
CMA Microdialysis AB
Telefon: 070 790 6734
psi@microdialysis.se

About CMA Microdialysis AB:

CMA Microdialysis is the leading company devoted to the development, manufacturing and marketing of the Microdialysis technique. The company was formed in 1984 and was the first company in the world to market Microdialysis products and know-how. Consumables, instruments and computer software are sold to universities, hospitals and pharmaceutical companies as unique tools for in vivo sampling and diagnostics of organs and tissues. CMA has offices in Sweden, USA and Germany and distributors covering over 40 countries. For more information see www.microdialysis.com