Diskrimineringsombudsmannen

Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2012 10:53 CEST

Fler aktörer i samhället behövs för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att driva sina rättigheter i domstol. Det är slutsatsen i skrivelsen ”Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden” som Diskrimineringsombudsmannen, DO överlämnar till regeringen.

DO är idag en tämligen ensam aktör att driva anmälningar till domstol i diskrimineringsärenden. DO:s syfte med att driva anmälningar är i första hand att påverka rättspraxis och normer samt att bidra till att belysa diskriminerande strukturer och peka på allvarliga missförhållanden. DO:s resurser ska koncentreras på ärenden som kan ge genomslag som är viktiga både för individen och samhället. Myndigheten ska dock inte vara en allmän advokatbyrå för alla individer som anser sig drabbade av diskriminering.

Den möjlighet för ideella föreningar att som part föra talan för en enskild person, den s.k. talerätten, har i princip inte utnyttjats. Det handlar framför allt om ekonomiska orsaker; rättshjälpssystemet och rättsskyddsförsäkringarna räcker inte till för att många ska kunna processa. Både enskilda personer och organisationer saknar dessutom kunskap om diskrimineringsskyddet och hur man går tillväga för att anmäla diskriminering.

Internationella exempel visar på hur en kombination av starka likarättsmyndigheter och starka aktörer i civilsamhället kan skapa en situation med ”hälsosam konkurrens” där båda parter bidrar till att driva på rättsutvecklingen inom diskrimineringsområdet.

Här kommer några av förslagen som DO föreslår regeringen utreda:

  • Skapa en processfond från vilken enskilda eller föreningar kan söka pengar för att bekosta drivandet av viktigare diskrimineringstvister i domstol.
  • Förbättra villkoren för antidiskrimineringsbyråer
  • Stärk rättshjälpssystemet.
  •  Skapa förutsättningar för att förbättra försäkringsskyddeträttsskyddet – vid domstolsprocesser.
  • Se över reglerna vid rättegångskostnader.

För ytterligare information ring DO:s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Läs hela skrivelsen på DO:s webbplats:

http://www.do.se/Documents/pdf/Skrivelsetillregeringen(120625).pdf

 

 

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.