Myndigheten för yrkeshögskolan

Skara Skolscen åtgärdar inte kritik från myndighet

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2014 12:25 CEST

Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot den Kompletterande utbildningen Förberedande scenisk utbildning vid Skara Skolscen. Myndigheten har vid tidigare tillsyner kritiserat samma utbildning, som trots detta inte åtgärdat bristerna.

Vid två tidigare tillsyner, 2011 och 2012, kritiserade myndigheten utbildningen för att bland annat inte haft en fungerande styrelse/ledningsgrupp, att det saknats utbildningsansvarig/utbildningsledare och att rättssäkerheten för eleverna inte kunnat garanteras eftersom det inte fanns avtal på plats.

I april i år genomfördes ytterligare en tillsyn och återigen konstaterades stora brister i genomförandet av utbildningen. Det visade sig att de tidigare bristerna inte har blivit åtgärdade, och att tekniska problem har varit så omfattande att de påverkar förutsättningarna att nå utbildningsmålen. Dessutom behöver huvudmannen Stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet, ha rutiner och ett fullödigt regelverk för att säkerställa korrekt och rättssäker hantering för eleverna.

– Det är både tråkigt och märkligt att Skara Skolscen har valt att inte leva upp till de krav författningarna ställer. Dessa problem hade kunnat vara lösta sedan flera år tillbaka. Vi tvingas rikta allvarlig kritik mot huvudmannen. Ytterst är det eleverna som drabbas, som inte får den utbildning de har rätt till, säger chefen för tillsynsavdelningen Christer Bergqvist på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet ska senast den 1 september 2014 redogöra för hur man har åtgärdat eller avser att åtgärda samtliga brister.

För mer information kontakta Kristina Granqvist, pressansvarig 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se

Kort fakta om tillsynen
Tillsynen har genomförts med hjälp av underlag från myndighetens databaser, begärt material från huvudmannen, en webbaserad elevenkät och telefonintervjuer med huvudman, lärare och elevrepresentant.

Kort fakta om Kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar är fristående utbildningar som staten stöder på olika sätt. Utbildningarna finns främst inom konst, kultur och hantverk, men även inom bland annat media, flyg, djurvård, hälsa och friskvård. Utbildningarna finns på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Majoriteten av utbildningarna är avgiftsbelagda och en del berättigar till studiestöd. Myndigheten för yrkeshögskolan är ansvarig myndighet för frågor som rör kompletterande utbildningar. Vi beslutar om statsbidrag och studiestöd för utbildningarna, samt utvärderar och gör tillsyn på dem. Mer information hittar du här: https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Kompletterande-utbildningar/


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, utgår från arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.yrkeshogskolan.se

Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Utöver detta ansvarar myndigheten för frågor som rör för två utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan - kompletterande utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

Mer information hittar du på www.myh.se.