Nordea Bank AB

Skattefordran från svenska myndigheter

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:24 CET

De svenska skattemyndigheterna har meddelat Nordea att den beskattningsbara inkomsten för Nordeas helägda dotterbolag Nordea Fastigheter AB kommer att höjas med 225 mn kronor och 2 711 mn kronor för åren 2003 respektive 2004. Den totala skattefordran, inklusive skattetillägg, kan potentiellt uppgå till 108 mn euro plus ränta.

Skattemyndighetens beslut rör Nordeas försäljning av egna bankfastigheter i Sverige under åren 2003 och 2004. Försäljningen gav Nordea en skattefri realisationsvinst på över 300 mn euro.

Vidare har skattemyndigheterna beslutat om ett tillägg på 20 procent av den uppskattade skatteintäkten.

Nordea anser att alla försäljningstransaktioner har skett enligt gällande skatteregler och
-bestämmelser, och att den tidigare redovisade realisationsvinsten behandlats korrekt ur skattesynpunkt.

Före försäljningen analyserades dessutom den valda strukturen noggrant av externa jurister och skatterådgivare med beaktande av alla relevanta juridiska och skattemässiga aspekter.

Nordea bestrider därför starkt både skattefordran och skattetillägget och kommer att överklaga besluten till svensk domstol.

- Sättet på vilket avyttringen av fastighetsportföljen skedde valdes helt och hållet på affärsmässiga grunder, inte skattemässiga. Alternativa strukturer hade inte heller gett upphov till en beskattningsbar inkomst, säger Arne Liljedahl, Group Chief Financial Officer för Nordea.


För ytterligare information:
Arne Liljedahl, Group Chief Financial Officer, +46 8 614 7995
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, +46 8 614 7852