Riksdagen

Skattefria biobränslen beskattas från årsskiftet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 14:22 CET

Skattefria biobränslen beskattas från årsskiftet
Vissa biobränslen som i dag är skattefria när de används för uppvärmning kommer att beskattas från årsskiftet. För att de även i fortsättningen ska vara skattefria krävs ett godkännande av EU-kommissionen.

Eftersom det ännu inte finns något godkännande har skatteutskottet vid sitt sammanträde i dag bestämt att de biobränslen som tidigare varit skattefria från årsskiftet kommer att beskattas.

Retroaktiv skattebefrielse
Från årsskiftet och fram till dess att ett beslut om befrielse kan fattas av riksdagen måste alltså skatt tas ut på de aktuella bränslena. Om EU senare godkänner förslaget sker skattebefrielsen med retroaktiv verkan från årsskiftet 2006/07.

Det är framför allt företag som säljer biobränslen som berörs av skatteutskottets beslut. Följande biobränslen omfattas: vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, icke syntetisk metanol och fettsyrametylestrar för uppvärmning samt biogas som används som bränsle för uppvärmning.

Skattebefrielse för energiintensiva industrier
Den så kallade 0,8-procentsregeln om nedsättning av koldioxidskatten för energiintensiva företag anpassas till EU:s energiskattedirektiv (exempel på energiintensiva företag är företag med industriell verksamhet eller jordbruks-, skogsbruk- eller vattenbruksverksamhet).

Regeringen bedömer att nästan alla företag som får nedsättning av skatten i dag får det även i fortsättningen. Dock kräver även 0,8-procentsregeln ett godkännande från EU-kommissionen eftersom det nuvarande godkännandet går ut 2006.

Regeringen räknar med att ett nytt tillstånd kommer i december. Skatteutskottet lämnar till regeringen att avgöra när de nya bestämmelserna kan träda i kraft.

Energiskattedirektivet
EU:s energiskattedirektiv lägger fast en gemenskapsrättslig ram för beskattning av mineraloljor, kol, naturgas och el. Medlemsstaterna är skyldiga att anpassa nationell lagstiftning till direktivet.

För mer information: Ring David Ask, kanslichef i skatteutskottet, på telefonnummer 08-786 42 95.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 13 december.

Dokument:

* Regeringens proposition 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/72000
* Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU5 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.