Aktiespridning i Sverige AB

Skatteincitament för investeringar i onoterade företag

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2009 22:54 CEST

Läs mer på: http://www.regeringen.se/sb/d/11456/a/124096

Utredningen har haft som uppgift att prövat olika incitament för att stimulera ökat riskkapital till svenska onoterade bolag. De olika områdena som prövats är:

Etableringskonton,

dvs. regler som innebär att fysiska personer vid beskattningen får göra avdrag för insättningar på ett konto, där behållningen ska användas för att starta ett företag. Främsta förebilden kommer från Danmark. Här har utredningen sagt att det är för krångligt och att nackdelarna överväger mot fördelarna.

Riskkapitalavdrag,

Med det avses att fysiska personer vid den löpande inkomstbeskattningen får dra av kostnaden för köp av onoterade aktier. Detta har utredningen fastnat för med 20 % i avdrag. En investering om 10.000 kr i ett onoterat bolag får man göra ett avdrag i skatten om 2.000 kronor.

Uppskov med kapitalvinstbeskattning vid avyttring av andelar i onoterade bolag vid återinvestering i andra onoterade bolag, och Annell-avdrag, dvs. möjlighet för aktiebolag att i viss utsträckning få göra avdrag för lämnad utdelning på nyemitterade aktier. Ej heller här har utredningen ansett att reglerna är enkla utan avstyrkt förslaget. Företagen skall kunna göra avdrag för vissa vinsutdelningar.

Utredningen har föresatsen att reglerna ska vara enkla, lätta att tillämpa och kontrollera samt effektiva. Skattelättnader ska bara ges vid en faktisk tillförsel av nytt eget kapital till bolaget. Utredningen har stannat för att förslagen bara bör omfatta investeringar i form av aktier i aktiebolag.

En förutsättning för att den fysiska personen ska ha rätt till skattereduktion är att det bolag i vilket aktier förvärvats bedriver rörelse den 2 maj det första året efter det beskattningsår för vilket skattereduktion begärs. 

En annan förutsättning för rätt till skattereduktion är att bolaget inte har varit "marknadsnoterat" vid något tillfälle mellan betalningen av aktierna och prövningen av rörelsevillkoret, dvs. den 2 maj det första året efter betalningsåret eller, om rörelse vid den tidpunkten inte börjat bedrivas, den 2 maj det andra året efter betalningsåret.

Aktietorget har reagerat starkt på att utredaren inte i sitt förslag vill omfatta MTF-reglerade marknadsplatser som First North, Aktietorget samt NGM:s Nordic MTF och definiera dem som onoterade bolag. Det är därför utredaren istället kallar det för "marknadsnoterade" bolag. Det blåser upp till strid över att bolagen på dessa marknadsplatser verkligen är onoterade trots daglig orderdriven handel. Skulle utredaren mena allvar med sitt förslag kommer de flesta av dessa bolag avnotera sig från dessa marknadsplatser. En anledning att man är noterad på en MTF-marknadsplats är just möjligen att ta in riskkapital. Blir det lättare att ta in kapitalet om man står utanför så blir det faktiskt så.

I juridisk mening är alla aktier som inte är noterade på en börs eller auktoriserad marknadsplats onoterade. I Sverige finns idag två börser/reglerade marknadsplatser - NasdaqOMX Stockholmbörsen och NGM Equity. Det innebär att aktier på First North (Stockholmsbörsen), Aktietorget och Nordic MTF (NGM) per definition är onoterade. Det är dock organiserade och likvida marknader.

Bolag som inte är organiserade i daglig orderdriven handel som på First North, Aktietorget och Nordic MTF definieras defintivt som onoterade. Det finns ett antal listor/sajter där onoterade bolag erbjuds att handlas genom telefonhandel eller handel på vissa tider. Exempel på sådana listor är Alternativa aktiemarknaden, Onoterat.se, Bequoted.se och Mangold, En sajt är bara ett skyltfönster - inoff.nu. Vissa bolag är inte VPC-registrerade och då blir handel med aktien än svårare.

Skattereduktionen föreslås uppgå till 20 procent av underlaget. Storleken på skattereduktionen bör enligt utredningens mening inte överstiga skattesatsen vid beskattning av utdelning på aktierna. Annars uppkommer det risk för att skattereduktionen utnyttjas för att uppnå skattevinster. I underlaget får räknas in betalningar om sammanlagt lägst 5 000 kr och högst 500 000 kr. Skattereduktion kan därmed medges med högst 100 000 kr per beskattningsår. bestämmelserna ska träda i kraft redan den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.

Prognosen är att under våren, sommaren och hösten kommer intresset för onoterade bolag att öka dramatiskt ur investeringssynpunkt. Den Road Show som nu genomförs i april och maj kommer att ge svar på alla frågor man kan ställa i dagens läge kring onoterat. Viktigt inför nästa år!