Saco

Skatten på arbete borde prioriteras

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:18 CEST

Två faktorer bör avgöra i vilken ordning olika skatter ska reformeras, skriver SACO i sitt remissvar till förslaget om slopad fastighetsskatt. För det första, hur skadlig skatten är, d.v.s. vilka samhällsekonomiska kostnader som är förknippade med att ta ut skatten. För det andra hur arbetsutbudet påverkas av skatten.

Fastighetsskatten medför låga samhällsekonomiska kostnader och påverkar inte drivkrafter till utbildning och arbete och därmed inte arbetsutbudet, menar SACO. Beskattningen av arbete medför däremot höga samhällsekonomiska kostnader och påverkar drivkrafter till utbildning och arbete och därmed arbetsutbudet. SACO prioriterar av dessa skäl en reformering av beskattningen av arbete före beskattningen av bostäder. SACO tar dock inte ställning till det konkreta förslaget om att avskaffa fastighetsskatten, eftersom SACO inte bevakar och driver skattefrågor inom fastighetsområdet.

Samma argumentation för SACO fram när det gäller ett slopande av förmögenhetsskatten. När det gäller finansieringen av den slopade skatten anser SACO att om några förändringar ska genomföras i villkoren för det allmänna pensionssparandet bör förändringarna utredas och analyseras i en samlad skatteöversyn. SACO anser att det hade varit bättre med en helt ny lagstiftning för hur hänsyn ska tas till förmögenhet i socialförsäkringssystemet och studiestödssystemet än de föreslagna lösningarna.

Yttrandena i sin helhet finns att ladda ner från www.saco.se

www.saco.se