Statistiska centralbyrån, SCB

Skatter och taxerade inkomster - En fortsatt ökning av reseavdragen

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:34 CET

Reseavdragen ökade under år 2004 jämfört med året innan. Kvinnorna stod för 75 procent av ökningen. Det var stora skillnader mellan kommunerna. Lerum hade den största andelen inkomsttagare med reseavdrag, Stockholm den lägsta.

Den totala förmögenhetsskatten ökade med drygt 9 procent. I Danderyd var den genomsnittliga förmögenhetsskatten drygt 3 gånger så hög som i genomsnittet i riket.

Fler gjorde reseavdrag under 2004, en ökning med 1,5 procent jämfört med föregående år. Det var 948 000 personer, 385 000 kvinnor och 563 000 män, som gjorde avdrag för kostnader gällande resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Det var 14 400 fler än år 2003. Antalet kvinnor ökade med 10 900 och antalet män ökade med 3 500.

Medelvärdet för reseavdrag i riket var 12 600 kronor. Medelvärdet för män var 13 900 kronor och för kvinnor 10 600 kronor, en ökning med 0,5 respektive 0,9 procent jämfört med år 2003, räknat i fasta priser.

Störst andel reseavdrag i Lerum
Kommunerna där störst andel av inkomsttagarna gjorde reseavdrag ligger i närheten av storstäderna. De kommuner som hade högst andel inkomsttagare med reseavdrag var Lerum (47,8 procent) följt av Håbo och Knivsta. De kommuner som hade lägst andel var Stockholm (7,4 procent) följt av Solna och Kiruna.

Reseavdrag 2004. Andel inkomsttagare, 20-64 år, med reseavdrag. Kommunerna med störst respektive minst andel. Andel i riket = 19,2 procent
http://www.scb.se/templates/pressinfo____158975.asp

Den totala förmögenhetsskatten ökade
Förmögenhetsskatten uppgick totalt till 5 152 miljoner kronor år 2004, en ökning med 8,5 procent från föregående år. I genomsnitt var förmögenhetsskatten för dem med förmögenhetsskatt 15 500 kronor, en ökning med 2,9 procent från 2003. Den största skillnaden mellan kvinnor och män återfinns i åldergruppen 20-24, där kvinnor hade en markant högre genomsnittlig förmögenhetsskatt. Under inkomståret 2004 var det 4,0 procent av samtliga inkomsttagare som betalade förmögenhetsskatt, en ökning med 0,6 procentenheter från 2003. Det var stor skillnad mellan skattens andel av inkomsten fördelat över inkomstklasser. Skattens andel av inkomsten var som störst, 60,6 procent, i den lägsta inkomstklassen jämfört med högsta inkomstklassen där andelen var 2,9 procent. Åldersgruppen 55-64 stod för 31 procent av den totala förmögenhetsskatten.

Högst genomsnittlig förmögenhetsskatt i Danderyd
Det genomsnittliga förmögenhetsskatten skiljde sig åt mellan kommunerna. Medel¬värdet var högst i Danderyd med 40 400 kronor, följt av Lidingö och Värmdö. Medelvärdet var lägst i Färgelanda med 5 900 kronor, följt av Robertsfors och Storfors. I Danderyd var medelvärdet 64,9 procent högre än i Lidingö, mer än dubbelt så högt som i 284 av Sveriges kommuner och drygt 2,6 gånger så högt som i riket totalt. Av de tio kommuner med de högsta medelbeloppen ligger fem i Stockholms län.

Förmögenhetsskatt 2004. Kommunerna med högst respektive lägst medelvärde. Medelvärde i riket = 15 500 kronor
http://www.scb.se/templates/pressinfo____158975.asp

Fler betalade fastighetsskatt
Antalet personer med fastighetsskatt ökade 2004 med 22 900 personer jämfört med 2003. Fastighetsskatten uppgick till totalt 13 910 miljoner kronor, en ökning med 3,7 procent från 2003. Det var 35,8 procent av samtliga inkomsttagare som betalade fastighetsskatt under inkomståret 2004. Den genomsnittliga fastighetsskatten för samtliga var 4 700 kronor, en ökning med 4 procent från föregående år. Åldersgruppen 55-64 stod för 26,2 procent av den totala fastighetsskatten. Den genomsnittliga fastighetsskatten var något högre för män än för kvinnor, 4 900 kronor jämfört med 4 400 kronor.

Definitioner och förklaringar

Populationen bygger på de som någon gång under 2004 var folkbokförda i riket.

Reseavdrag innebär att kostnader för resor till och från arbetet är reducerade med icke avdragsgill del på 7000 kronor.

Statistiken avser att med utgångspunkt från taxeringsregistret och andra administrativa register belysa skatter och taxerade inkomster på individnivå.

Statistik baserad på utfallet av inkomsttaxeringen publiceras även av avdelningen för ekonomisk statistik. Till skillnad från Skatter och taxerade inkomster använder Taxeringsutfallet: inkomst- och förmögenhetstaxering rikets totala befolkning oavsett om de har deklarerat eller ej. Den statistiken baseras både på fysiska och juridiska personer. Mer information om statistiken kan nås via SCB:s webbplats, www.scb.se, ämnesområdet "Offentlig ekonomi".

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för ekonomisk välfärd
701 89 ÖREBRO

Förfrågningar
Susanne Svartengren
Tfn 019-17 66 14
E-post susanne.svartengren@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.