Riksrevisionen

Skattesystemets utformning

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 13:02 CET

I början av 1990-talet genomfördes den genomgripande skattereform som har kommit att kallas ”Århundradets skattereform”. Kritiken hade dessförinnan vuxit mot det dåvarande skattesystemet som karaktäriserades av höga marginalskatter och uppfattades som komplext och svåröverskådligt. Reformen föregicks av ett betydande utredningsarbete och genomfördes med ett relativt brett politiskt stöd.

 

Målet för skattereformen var att skapa ett långsiktigt stabilt skattesystem som var samhällsekonomiskt mer effektivt än det förutvarande. En viktig princip bakom skattereformen var att lika inkomster skulle beskattas lika. Reformens omfattning var unik i och med att den omfattade personlig inkomstbeskattning, företagsbeskattning, socialavgifter, mervärdesskatt och punktskatter.

 

Ett stort antal regeländringar har genomförts sedan skattereformen, vilka har ökat komplexiteten i skattesystemet. Flera av regeländringarna kan betraktas som avvikelser från skattereformens grundprinciper.

 

Revisionsfrågor

Fokus i denna granskning är principen om att beskattningen ska vara enhetlig, vilket definieras som att inkomster inom ett och samma inkomstslag beskattas lika. Det är det begrepp som regeringen använder i sina återkommande redovisningar av de så kallade skatteutgifterna.

 

Syftet med granskningen är att belysa vilka regelförändringar som skett sedan skattereformen i riktning mot en mindre enhetlig beskattning, samt hur avvikelserna från enhetlig beskattning motiverats. Den revisionsfråga Riksrevisionen ställer i granskningen är om regeringen redovisat och motiverat avvikelserna från principen om en enhetlig beskattning vid förändringar i skattesystemet.

 

Granskningen presenteras i en rapport i maj 2010. Eva Lindström är ansvarig riksrevisor.