Granskningsnämnden för radio och TV

Sketch i TV4:s Lilla vi (tar stor plats) innebar intrång i privatlivet

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:23 CET

2007-02-21 SB 118/07


I humorprogrammet Lilla vi (tar stor plats) intervjuades en kvinna utanför
sin bostad efter att programledaren ringt på dörren.
Programledaren
beskrev ett kommande programinslag, i vilket det förekom animerade
vaginor. Hon sa också att berättarrösten i det inslaget tillhörde en person
med samma namn som kvinnan, men att det alltså var en annan person.

Kvinnan ansåg att det sammanhang som hon förekom i innebar ett intrång
i hennes privatliv. Hon redogjorde för upprepade försök att efter
inspelningen klargöra för TV4 att hon inte ville medverka i programmet.

Enligt Granskningsnämnden innebar intervjun att en fullt identifierbar,
uppenbarligen oförberedd kvinna, just efter att ha öppnat dörren fann sig
medverka i ett sammanhang som av henne uppfattades som kränkande och
som åtminstone inte kunde anses vara av trivial natur. Efter anmälarens
kontakter med TV4 måste det ha stått klart för programföretaget hur hon
upplevde situationen. Mot den bakgrunden ansåg nämnden att inslaget
innebar ett intrång i anmälarens privatliv. Eftersom det inte var motiverat
av något allmänintresse stred det mot bestämmelsen om respekt för
privatlivet.

Granskningsnämnden förelade TV4 att på lämpligt sätt offentliggöra
nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
TV4 ska respektera den enskildes privatliv i programverksamheten om inte ett oavvisligt
allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga
integriteten (8 § i TV4:s sändningstillstånd).

Handläggare: Jonas Nilsson, telefon 08-606 79 75
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se