SKF AB

SKF - Halvårsrapport 2009

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 08:55 CEST

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
"Vi hade ett mycket starkt kassaflöde för kvartalet och ett bra resultat trots det svåra affärsklimatet. Samtidigt som minskningen av efterfrågan var dramatisk, jämfört med föregående år, visade den sekventiella trenden för koncernen tecken på att plana ut. Tillverkningsnivån var lägre än försäljningen, vilket resulterade i fortsatt minskning av varulagren.
Vi kan redan se effekterna av våra aktiviteter för att minska kostnaderna. Ytterligare åtgärder meddelades, vilka tillsammans med tidigare vidtagna åtgärder kommer att resultera i årliga besparingar på cirka 800 Mkr från mitten av nästa år.
Vi förväntar oss att minskningen i vår försäljningsvolym år över år kommer att bli något mindre under tredje kvartalet än vad vi har sett under första halvåret. Tillverkningsnivån kommer att fortsätta vara lägre än försäljningen."

Kv2
2009 Kv2
2008 År-till-dato
2009 År-till-dato
2008
Försäljning, Mkr 14 167 16 077 29 016 31 673
Rörelseresultat, Mkr 474 2 135 1 242 4 175
Rörelsemarginal, % 3,4 13,3 4,3 13,2
Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, % 6,9 13,3 6,6 13,2
Resultat före skatt, Mkr 312 1 978 843 3 902
Nettoresultat, Mkr 323 1 369 717 2 665
Resultat per aktie, kr 0,69 2,95 1,55 5,72

Försäljningsminskningen på 11,9% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till:
volym -30,8%, struktur 1,1%, pris/mix 5,6% och valutaeffekter 12,2%.
För första halvåret kan minskningen på 8,4%, uttryckt i kronor, hänföras till:
volym -28,9%, struktur 1,3%, pris/mix 6,3% och valutaeffekter 12,9%.

Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på 500 Mkr, av vilka cirka 480 Mkr hänför sig till program som annonserades under andra kvartalet. För första halvåret uppgår kostnaderna till cirka 675 Mkr.

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2009
Jämfört med föregående år förväntas efterfrågan på SKFs produkter och tjänster bli påtagligt lägre för SKF-koncernen totalt under tredje kvartalet, jämfört med tredje kvartalet föregående år, samt för alla divisioner och inom alla geografiska områden.

Jämfört med andra kvartalet och säsongsjusteringar, förväntas efterfrågan bli relativt oförändrad för SKF-koncernen totalt. Den förväntas bli lägre i Europa, relativt oförändrad i Nordamerika samt något högre i Asien och Latinamerika. Den förväntas bli något högre för Automotive Division, relativt oförändrad för Service Division och något lägre för Industrial Division.

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre år över år och relativt oförändrad jämfört med andra kvartalet.


Göteborg den 14 juli 2009


Aktiebolaget SKF
(publ.)


Tom Johnstone
Vd och koncernchef, styrelseledamotLeif Östling Ulla Litzén Winnie Fok
Ordförande Ledamot LedamotHans-Olov Olsson Lena Treschow Torell Lars Wedenborn
Ledamot Ledamot LedamotPeter Grafoner Joe Loughrey
Ledamot LedamotLennart Larsson Kennet Carlsson
Ledamot Ledamot
Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2009 kl 08.00.
Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communication, tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 1722, www.skf.com