SKF AB

SKF - Rapport första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:46 CEST

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
"Vi såg en påtaglig minskning av vår försäljningsvolym under första kvartalet och reducerade vår tillverkningsnivå ännu mer. De åtgärder vi har vidtagit för att fokusera på vinst och kassaflöde visar sig ha önskvärd effekt. När vi ser på andra kvartalet förväntar vi oss en liknande nivå av volymnedgång år över år som vi såg i första kvartalet. Vi kan dock se att hastigheten på nedgången minskar gradvis, vilket indikerar att efterfrågan kan plana ut."

Kv 1 Kv 1
2009 2008
Försäljning, Mkr 14 849 15 596
Rörelseresultat, Mkr 768 2 040
Rörelsemarginal, % 5,2 13,1
Resultat före skatt, Mkr 531 1 924
Nettoresultat, Mkr 394 1 296
Resultat per aktie, kr 0,86 2,77

Försäljningsminskningen på 4,8% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till:
volym -26,9%, struktur 1,4%, pris/mix 7,1% och valutaeffekter 13,6%.

Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter och andra engångsposter på cirka 175 Mkr (0), av vilka cirka 65 Mkr var nedskrivningar och avskrivningar. Omkring 100 Mkr av dessa kostnader annonserades redan i december 2008 för att tas under 2009.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2009
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt lägre för SKF-koncernen totalt, samt för alla divisioner och inom alla geografiska områden under andra kvartalet jämfört med andra kvartalet föregående år.

Jämfört med första kvartalet förväntas efterfrågan bli något lägre för SKF-koncernen totalt, samt lägre i Europa, något lägre i Nordamerika och relativt oförändrad i Asien och Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för Automotive Division, samt något lägre för både Industrial och Service Division.

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre år över år och relativt oförändrad jämfört med första kvartalet.

Göteborg den 21 april 2009

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Tom Johnstone
Vd och koncernchef

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 kl 12.00.


Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communication, tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com