Statens Kärnkraftinspektion, SKI

SKI föreslår höjda kärnavfallsavgifter

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:14 CET

Statens kärnkraftinspektion, SKI, föreslår i ett yttrande till regeringen att den så kallade kärnavfallsavgift de svenska kraftbolagen betalar ska höjas för år 2007. Avgiften ska användas för att finansiera kostnaderna för att ta hand om det använda kärnbränslet och för att riva reaktorerna. SKI föreslår att kraftbolagen i genomsnitt ska betala 1,8 öre för varje kilowattimme el som produceras vid de svenska kärnkraftverken.

Huvudskälet till den förslagna höjningen är sjunkande realräntor som innebär att den förväntade framtida avkastningen minskar för perioden fram till och med år 2020. Alla kostnader för att ta hand om kärnavfallet från de svenska kärnkraftverken, nu och i framtiden, ska enligt Kärntekniklagen betalas av dem som utnyttjar kärnkraften. Pengarna placeras i den så kallade Kärnavfallsfonden. Fonden är ett sätt att säkerställa att tillräckliga medel finns.

Fonden förvaltas av en statlig myndighet, Kärnavfallsfondens styrelse, och avgiften regleras årligen. Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, lämnar varje år in ett underlag till SKI för hur mycket det kommer att kosta att ta hand om det använda kärnbränslet och att riva reaktorerna. SKI granskar och kompletterar SKB:s underlag och lämnar därefter en egen beräkning och ett förslag till storlek på avgifter för det kommande året till regeringen.

För år 2007 föreslår SKI att avgiften höjas till 1,9 öre/kWh för Forsmarks kraftgrupp AB, 1,3 öre/kWh för OKG Aktiebolag och 2,0 öre/kWh för Ringhals AB. Eftersom Barsebäck Kraft AB inte längre har några reaktorer i drift ska de inte betala någon avgift. Den genomsnittliga avgiften för kraftbolagen blir därmed 1,8 öre/kWh. Om förslaget går igenom förväntas 1,2 miljarder kronor betalas in till fonden för år 2007.

Utgångspunkten för avgiftens storlek är att varje reaktor drivs i 25 år och att avgiften därmed ska fonderas under lika lång tid. Storleken bestäms dock också av en bedömning av de framtida kostnaderna, fondens förväntade avkastning, inflationstakten samt den tid som återstår för inbetalning av avgifter till fonden.

Att bygga ett slutförvar för det använda kärnbränslet och att riva kärnkraftverken innebär ett av de största industriprojekten i Sveriges historia. Idag finns drygt 34 miljarder kronor i fonden. De totala framtida kostnaderna beräknas till 56,5 miljarder kronor. Fram till och med år 2005 har 14,9 miljarder använts på det mellanlager som finns, samt på olika utvecklings- och forskningsprojekt. För att garantera att tillräckliga medel kommer att finnas måste kraftbolagen, förutom att betala avgiften, även ställa säkerheter om det skulle visa sig att fondmedlen inte räcker. SKI föreslår att kärnkraftbolagen för år 2007 ställer säkerheter till ett värde av totalt 19,5 miljarder kronor.

Ytterligare upplysningar:
Staffan Lindskog, enheten för slutförvaring, tel 08-698 84 29
Anna Cato, enheten för slutförvaring, tel 08-698 84 37
SKI pressjour, 08-698 8699
Pressmeddelande (pdf): http://www.ski.se/dynamaster/file_archive/061101/61d8a1abffd58b27102506dc1f274ac1/2006%2d11%2d01%20PRESSMEDDELANDE.pdf
SKIs yttrande (pdf): http://www.ski.se/dynamaster/file_archive/061101/0bcad4c59f900e679f0adec249fe0907/SKIs%20yttrande%20%2d%20f%f6rslag%20till%20avgifter%20och%20s%e4kerhetsbelopp%20f%f6r%20%e5r%202007.pdf