Statens Kärnkraftinspektion, SKI

SKI-utredning om Forsmark leder till nya beslut

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:47 CET

SKI har beslutat om ett föreläggande mot Forsmarks reaktor 3 och ett förbud mot återstart av reaktor 2 till dess Forsmarks Kraftgrupp granskat och redovisat en genomgång av underlag för kontroll och provning vid reaktorerna. Sedan tidigare är Forsmarks reaktor 1 avställd efter en händelse som klassificerats som en kategori 1. Detta innebär att anläggningen inte får återstarta utan ett beslut från SKI.

Efter en gummiduk i inneslutningen i Forsmarks reaktor 1 visat sig vara bristfällig och att drift skett under dessa förhållanden skickade SKI en utredningsgrupp till Forsmark för att utreda och skaffa sig en oberoende bild av Forsmarks Kraft AB (FKA) hantering av händelsen. Rapporten visar att förhållandet inte inneburit någon ökad risk för en olycka men att det påverkat inneslutningens möjlighet att hantera en sådan.

Det inträffade visar på bristande rutiner för kontroll och provning som ingår i FKA:s förebyggande underhåll och SKI finner det därför nödvändigt att FKA granskar dokumentation av prov och underhåll vid reaktorerna. Granskningen ska avse anordningar och utrustningar av betydelse för säkerheten och som ingår i reaktorns underhållsprogram.

SKI beslutar därför att Forsmark 2 inte får återtas i normaldrift innan man granskat dokumentationen av kontroll och provning som ingår i det förebyggande underhållet. Resultatet av granskningen skall dokumenteras, genomgå intern säkerhetsgranskning vid Forsmark och redovisas till SKI innan reaktor Forsmark 2 får återtas i normaldrift.

SKI begär också att motsvarande genomgång och redovisning sker till SKI senast den 28 februari för reaktor 3 som är i drift.

Händelsen i Forsmark 1 är klassificerat som en kategori 1 händelse vilket kräver SKI:s godkännande innan återstart och kräver därför inget särskilt föreläggande.

Utredningen och besluten finns att läsa på SKI:s webb: www.ski.se. Här finns även tidigare beslut som fattats efter händelsen den 25 juli, 2006. Dagens beslut är märkta med **!


Ytterligare upplysningar:

Lars Skånberg, chef för enheten för reaktorteknologi och strukturell integritet, tel: 08-698 84 67

SKI:s pressjour: 08-698 86 99