Fasticon

Skiljedom om felavhjälpande underhåll

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 14:00 CEST

Landstinget Västernorrland har i dagarna offentliggjort en för förvaltningsbranschen principiellt viktig skiljedom.

Tvisten avsåg bland annat tolkningen av definitionen i AFF Definitioner 10 om s.k. felavhjälpande underhåll.

Skiljenämnden har i sina domskäl bland annat slagit fast "att en entreprenör inte kan undgå att utföra felavhjälpande underhåll genom en allmän hänvisning till att beställaren inte utfört planerat underhåll på ett korrekt sätt". Vidare har skiljenämnden uttalat att kriteriet om "oförutsett" i Aff-definitionen om felavhjälpande underhåll ska bedömas ur en begränsad synvinkel och att en entreprenör "måste räkna med att det även vid professionellt skött drift och underhåll understundom uppkommer funktionsbortfall som kräver felavhjälpande åtgärder". Skiljenämnden har också uttryckligen sagt sig inte kunna dela uppfattningen om att en funktionsnedsättning som sker efter en produkts "tekniska livslängd" aldrig är att anses som oförutsedd.

- Fasticon - som biträtt Landstinget i upphandlingsprocessen och Landstingets ombud i skiljeförfarandet - delar skiljenämndens uppfattning om innebörden och tolkningen av definitionen om felavhjälpande underhåll, säger Per Ollas i en kommentar.

Fasticon är ett konsultföretag specialiserat mot fastighetsföretagande och fastighetsförvaltning. Verksamheten bedrivs genom Fasticon AB, Fasticon Kompetens AB och Tom Hansson bygg- och fastighetsutveckling AB med kontor i Stockholm, Uppsala, Kungsbacka, Malmö och Växjö.