Sveriges Kommuner och Landsting

SKL granskar hur extremism kan motverkas lokalt

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 14:08 CET

Sveriges Kommuner och Landsting ska undersöka hur kommuner, landsting och regioner arbetar för att förebygga våldsbejakande extremism. Det är första gången en granskning av det här slaget görs. Undersökningen har kommit till på ett gemensamt initiativ från SKL och regeringen.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medel för att göra en sammanställning av exempel på lokala åtgärder för att motverka och bemöta våldsbejakande extre­mism, bland annat extremism inom religiösa grupperingar men även i den så kallade vit-maktmiljön. Brå och Säpo har genomfört en förstudie om extremism i Sverige. Den har endast omfattat några få orter, men visat att mycket går att göra för att motverka våld.

– I ett öppet demokratiskt samhälle kan det aldrig anses legitimt att använda hot eller våld som en väg för att göra sin röst hörd eller för att påverka utgången av beslut fattade inom ramen för det demokratiska systemet, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Den undersökning som SKL nu ska göra är bredare än den som Brå och Säpo gjort och kommer att innehålla fler lokala exempel på hur kommuner, landsting och regioner arbetar för att hindra våldsbejakande extre­mism och för att främja social sammanhållning. SKL ska även undersöka hur man arbetar på lokal nivå med den här frågan i Norge, Danmark, Holland, Frankrike och England. Resultatet ska bland annat fungera som samtalsunderlag, vara grund för erfarenhetsutbyte med syfte att motverka extremism och våld.

– Så vitt vi vet finns inga större sammanställningar över exempel på vad som görs lokalt för att motverka våldsbejakande extremism och hur man kan arbeta förebyggande. Det är en brist som självklart behöver åtgärdas. Vi vill också veta vad som görs i andra länder inom det här området. Därför att det bra att SKL nu fått medel som möjliggör en undersökning, säger Anders Knape.

Resultatet av undersökningen ska vara klart under juli 2010.

För mer information: Sara Lind, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad., tel. 08-452 7440, e-post sara.lind@skl.se

Pressjour: 08-452 7101