Statistiska centralbyrån, SCB

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2009: Rekordstor skörd per hektar av höstraps

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:44 CET

I Skåne gav grödorna höga skördar per hektar under 2009. Särskilt höstvete och höstraps visade höga skördenivåer jämfört med tidigare år och årets hektarskördar är de högsta som redovisats någonsin i länet. Mer än hälften av landets höstraps odlas i Skåne och den höga skördenivån där har bidragit till en rekordhög hektarskörd av höstraps även på riksnivå i år.

Årets hektarskörd av höstraps i Skåne uppgick till 4 080 kilo per hektar. Den är 5 procent högre än föregående år och 19 procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren. Även förra året var det rekordhög skörd per hektar av höstraps i Skåne. Trots höga skördenivåer är det dock inte säkert att det ekonomiska utbytet blir tillfredsställande. Här spelar de priser som går att få för produkterna och kostnader i produktionen en stor roll.

Höga skördenivåer i södra Götaland – lägre i de övriga delarna av landet

De höstsådda grödorna klarade övervintringen bra i södra Götaland. I de övriga delarna av landet var förhållandena mer varierande och det har rapporterats om höstsådda arealer som körts upp och såtts om med andra grödor. Exempel på län med låga hektarskördar är Uppsala och Värmlands län.

Totala spannmålsskörden på samma nivå som förra året

Den totala spannmålsskörden uppgick till 5 249 200 ton under 2009. Den är 5 procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren och i nivå med förra årets spannmålsskörd.

Åkerbönorna gav bra skörd per hektar

Åkerbönor har under senare år börjat odlas alltmer och arealen uppgår nu till nästan 8 000 hektar. Hektarskörden var i år 3 280 kilo per hektar, vilket är den högsta som uppmätts under de sex år som åkerbönor ingått i skördestatistiken.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i Statistiska meddelanden JO 19 SM 0902 som finns på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik.

Statistikdatabaser

Tidsserier med slutlig skördestatistik för åren 1965-2008 finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas och i Statistiskdatabasen på SCB:s webbplats. Åtkomst sker via www.jordbruksverket.se respektive www.scb.se och användandet är avgiftsfritt.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s och Jordbruksverkets webbplatser.

Nästa publiceringstillfälle

Resultaten baseras på en rikstäckande undersökning där 4 379 lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Slutliga resultat för 2009 kommer att redovisas under våren 2010. Skördestatistiken baseras normalt på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I juni 2010 redovisas också skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson
Tfn 036-15 59 33
E-post ann-marie.karlsson@jordbruksverket

Producent

SCB, Lantbruksstatistiken
701 89
Örebro
Fax 019-17 70 88

Förfrågningar

Gerda Ländell
Tfn 019-17 68 07
E-post gerda.landell@scb.se
Olle Funcke
Tfn 019-17 60 51
E-post olle.funcke@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.