Statistiska centralbyrån, SCB

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2010: Ogynnsamt väder gav låg spannmålsskörd

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 10:04 CET

Skörden av spannmål blev 4,3 miljoner ton i år. Det är nästan 1 miljon ton mindre än förra årets totalskörd. Minskningen beror på att utfallet per hektar blev lägre än normalt, särskilt för de höstsådda spannmålsgrödorna.

En annan bidragande orsak, förutom vädret, är att den odlade spannmålsarealen minskade med 7 procent. Årets totala spannmålsskörd är den lägsta sedan år 2006. Statistiken bygger på en preliminär beräkning baserad på uppgifter från 1 000 lantbrukare.

Vädret har varit ogynnsamt på flera olika sätt. En lång och snörik vinter ledde till problem med utvintringsskador på de höstsådda grödorna. Våren var kall och regnig och vårsådden blev på många håll försenad. Sommaren blev därefter varm och mycket torr. I mitten av augusti kom det sedan stora regnmängder som fördröjde och försvårade skördearbetet.

Totalskörden av raps och rybs minskade trots fortsatt ökad odling

Totalskörden av raps och rybs beräknas till knappt 281 000 ton, vilket är 6 procent mindre än förra årets skörd. Däremot är det en ökning med 17 procent jämfört med femårsgenomsnittet. Minskningen jämfört med förra året beror på årets låga skördeutfall per hektar. Odlingen av höstraps ökade med 7 procent och vårrapsarealen ökade med 17 procent jämfört med föregående år.

Låg skörd per hektar även av ärter och åkerbönor
Totalskörden av ärter beräknas preliminärt till drygt 54 000 ton och skörden av åkerbönor till uppemot 31 000 ton. Det är 11 respektive 17 procent mer än 2009. Odlingen av ärter och åkerbönor ökade med nästan 40 respektive drygt 60 procent, men årets hektarskördar blev däremot 20 respektive 29 procent lägre än förra årets nivåer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i Statistiska meddelanden JO19SM1001 som finns på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik.

Statistikdatabaser

Tidsserier med slutlig skördestatistik för åren 1965-2009 finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas och i Statistiskdatabasen på SCB:s webbplats. Åtkomst sker via www.jordbruksverket.se respektive www.scb.se och användandet är avgiftsfritt.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Den nu publicerade preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 094 gårdar. Säkrare resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 376 gårdar, kommer att redovisas den 15 december i Statistiska meddelanden, JO 15 SM 1002. Då redovisas resultaten även på länsnivå och för jordbrukets åtta produktionsområden.

Uppgifter om höstsådda arealer år 2010 kommer att publiceras den 30 november i JO 18 SM 1001.

Statistikansvarig myndighet
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Förfrågningar
Ann-Marie Karlsson
Tfn 036-15 59 33
E-post ann-marie.karlsson@jordbruksverket

Producent
SCB, Lantbruksstatistiken
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 88

Förfrågningar

Gerda Ländell
Tfn 019-17 68 07
E-post gerda.landell@scb.se
Olle Funcke
Tfn 019-17 60 51
E-post olle.funcke@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.