Statistiska centralbyrån, SCB

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2011: Lokala regn gav stora skillnader i årets skörderesultat

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 09:46 CET

I år blev spannmålsskörden 4,7 miljoner ton. Det är en ökning med 9 procent jämfört med förra årets låga skörd. En större spannmålsodling och något högre skördar per hektar av vårkorn och havre har bidragit till ökningen. Årets totalskörd av spannmål är i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren.

En del lantbrukare har hänvisat till utvintringsskador, till exempel snömögel, som en förklaring till låga skördenivåer för höstsådda grödor. Dessa skador kan uppstå när snön kommer tidigt och ligger kvar länge. Det har också varit problem med försommartorka. Lokala regnskurar har medfört att avkastningsnivåerna kan variera mycket även mellan närbelägna gårdar. Under hösten har ihållande regnväder försvårat och försenat tröskningen, särskilt i de sydvästra och norra delarna av landet.

Totalskörden av raps och rybs på samma nivå som förra året

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 265 800 ton, vilket i stort sett är i nivå med förra årets resultat. Hektarskörden av vårraps blev högre, medan hektarskörden för höstrapsen var kvar på samma nivå som förra året. Odlingsarealen och totalskörden av höstraps minskade med 13 procent jämfört med fjolåret.

Odlingen av åkerbönor fortsätter att öka

Odlingen av åkerbönor ökade i år för fjärde året i rad och skörden per hektar tangerar rekordnivån från år 2009. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till drygt 51 000 ton och är nu större än den totala skörden av ärter som beräknas till knappt 43 000 ton.

Statistiken bygger på en preliminär beräkning baserad på uppgifter som drygt 1 000 lantbrukare lämnat till Statistiska centralbyrån.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Publikationen finns även tillgänglig på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik.

Statistikdatabaser

Tidsserier med slutlig skördestatistik för åren 1965-2010 finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas och i Statistiskdatabasen på SCB:s webbplats. Åtkomst sker via www.jordbruksverket.se respektive www.scb.se och användandet är avgiftsfritt.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Den nu publicerade preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 095 gårdar. Säkrare resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 382 gårdar, kommer att redovisas den 15 december i Statistiska meddelanden, JO 19 SM 1102. Då redovisas resultaten även på länsnivå och för jordbrukets åtta produktionsområden.

Uppgifter om höstsådda arealer år 2011 kommer att publiceras den 30 november i JO 18 SM 1101.
Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson
Tfn 036-15 59 33
E-post e-post: ann-marie.karlsson@jordbruksverket.seProducent

SCB, Lantbruksstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 88

Förfrågningar

Gerda Ländell
Tfn 019-17 68 07
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Olle Funcke
Tfn 019-17 60 51
E-post fornamn.efternamn@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.