Statistiska centralbyrån, SCB

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter: Årets spannmålsskörd den lägsta på 14 år

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:39 CET

Skörden av spannmål blev 4,2 miljoner ton i år. Det visar en preliminär beräkning baserad på intervjuer med 1 000 lantbrukare. Årets skörd är 17 procent lägre än 2005 och 22 procent lägre än genomsnittet för de fem senaste åren.

Minskningen beror både på låg skörd per hektar och på att odlingen av spannmål har minskat. Det låga skördeutbytet per hektar är främst en effekt av den torra sommaren. Den minskade spannmålsodlingen bedöms till stor del vara en följd av EU:s jordbruksreform som infördes 2005. Sedan reformen infördes har spannmålsarealen minskat med 13 procent. Årets spannmålsskörd är den lägsta sedan 1992, som var ett år med extrem sommartorka.

Skörden av raps och rybs är större än förra året
Den totala skörden av raps och rybs beräknas bli 221 000 ton, en ökning med 12 procent jämfört med 2005 och 35 procent över de senaste fem årens genomsnitt. Ökningen beror på att det odlas mer av framförallt höstraps.

Skörden av ärter minskade
Totalskörden av ärter beräknas till 53 000 ton. Det är uppemot 20 procent mindre än 2005 och en direkt följd av att ärtodlingen minskat med lika många procent.

Vädret har varit ogynnsamt på flera sätt
En kall vårvinter gjorde att vårbruket blev försenat och sommaren blev sedan alltför torr och varm. I augusti kom det häftiga regn som fördröjde och försvårade skördearbetet.


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i Statistiska meddelanden JO 19 SM 0601 som finns på SCB:s webbplats, under Jord- och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets webbplats, under Statistik.

Sveriges Statistiska Databaser

Tidsserier med definitiv skördestatistik för åren 1965-2005 finns avgiftsfritt tillgängliga i Sveriges statistiska databaser.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Den nu publicerade preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 090 gårdar. Säkrare resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 360 gårdar, kommer att redovisas den 15 december i Statistiska meddelanden, JO 19 SM 0602. Då redovisas resultaten även på länsnivå.

Uppgifter om höstsådda arealer år 2006 kommer att publiceras den 30 november i JO 18 SM 0601.

Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Förfrågningar
Bengt Johnsson
Tfn 036-15 51 38
E-post bengt.johnsson@sjv.se
Ann-Marie Karlsson
Tfn 036-15 59 33
E-post ann-marie.karlsson@sjv.se

Producent
SCB, Lantbruksstatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 96

Förfrågningar
Gerda Ländell
Tfn 019-17 68 07
E-post gerda.landell@scb.se

Olle Funcke
Tfn 019-17 60 51
E-post olle.funcke@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.