Statistiska centralbyrån, SCB

Skörden av matpotatis ökade med 7 procent

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 10:20 CET

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 581 000 ton. Det är 38 100 ton eller 7 procent mer än 2010 års slutliga totalskörd. Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2011 till 19 990 hektar.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2011 till 29 070 kilo per hektar, vilket är 6 procent högre än föregående års slutliga hektarskörd. Östergötlands och Hallands län redovisar de högsta hektarskördarna 2011 med 36 100 respektive 32 670 kilo per hektar, vilket är 13 procent respektive 5 procent högre skörd på länsnivå jämfört med föregående år. För Skåne län, som har en omfattande odling av färskpotatis och därmed en lägre hektarskördenivå, redovisas en hektarskörd på 30 710 kilo per hektar vilket är 6 procent högre hektarskörd än i fjol. I Örebro län är skörden per hektar 47 procent högre än fjolårets låga skördenivå. I Dalarnas och Västerbottens län ökade skörden per hektar med 23 respektive 12 procent. I Norrbottens län är hektarskörden 21 procent lägre än fjolårets skörd, främst beroende på att uppemot 20 procent av arealen inte kunnat bärgas i länet. Under hösten har ihållande regnväder försvårat och försenat skörden, särskilt i de sydvästra och norra delarna av landet. Lokala regnskurar har medfört att avkastningsnivåerna varierar mycket även mellan närbelägna gårdar.

Till matpotatis räknas förutom färskpotatis och höst- och vinterpotatis för direkt konsumtion även potatis för tillverkning av mos, chips, pommes frites m.m. samt foderpotatis och utsädesodlingar av matpotatissorter.

Skörden för potatis för stärkelse ökade 9 procent

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Skörden beräknas till 39 130 kilo per hektar och den totala skörden till 297 400 ton, vilket är nästan 9 procent högre än föregående år. Kalmar län redovisar den högsta hektarskörden på 40 940 kilo per hektar. Arealen stärkelsepotatis uppgick till 7 600 hektar, vilket är en ökning med 240 hektar jämfört med 2010. Skördearbetet har, till följd av regnen, dragit ut på tiden och skörden av potatis för stärkelse var inte helt avslutad i slutet av november.

Matpotatis. Totalskördar 2002–2011


Ton

Potatis för stärkelse. Totalskördar 2002–2011


Ton

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden JO17SM1101 som finns på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.