Skövde kommun

Skövde kommun överens med konstmuseichefen om förlikning

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:06 CET

Efter förhandlingar har Skövde kommun och konstmuseichefen kommit fram till en förlikning. Uppgörelsen innebär att Lena Holmstrand-Krüger lämnar sin tjänst omedelbart och förutom sin uppsägningstid på sex månader får ytterligare 18 månadslöner i avgångsvederlag. Detta möjliggör lugn och ro i organisationen och ger alla möjlighet att gå vidare. Nu startar arbetet med att rekrytera en ny chef för konstmuseet.

Skövde kommuns personalpolitik
I Skövde kommuns personalpolitik läggs stor vikt både vid adekvata formella kompetenser och ledarskapsförmåga. Båda är viktiga förutsättningar för uppdraget att tillhandahålla god medborgarservice på ett högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Kommunen har inom ramen för visionen Hållbar utveckling Skövde 2000 antagit en personalidé som omfattar en gemensam grundsyn, en medarbetaridé och en ledarskapsidé. I Skövde kommuns ledarskapsidé har bland annat fastslagits följande vad gäller ledarskap för kommunens chefer:

Som ledare skall du
- gå före och visa vägen utan att för den skull ta över. Du har också ett ansvar att agera som föredöme.
- förstå betydelsen av god kommunikation och samverkan. Detta gäller såväl inom verksamheten som med kommunens medborgare och fackliga organisationer.
- ansvara för arbetet med en god arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhet och försöka tillvarata allas kompetenser.
- ansvara inte bara för din egen verksamhet utan också se till kommunens samlade uppgifter. Du företräder arbetsgivaren och accepterar förändring av politisk färdriktning.

Kriterier för chefer inom Skövde kommun
För Skövde kommun finns fastlagt ett antal chefskriterier vars kvalitet även är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För chefers ledarskap gäller bland annat att de ska
- skapa trygghet vid förändringar och i det dagliga arbetet
- förmedla värderingar, förhållningssätt, visioner och mål
- arbeta aktivt för att individer och grupper utvecklas och uppmärksammas
- ha kunskap om och förmåga att hantera frågor inom personalansvaret

När det gäller helhetssyn gäller att
- se till nyttan för den egna förvaltningen
- ta ansvar för kommunnyttan
- delta i arbetet över enhets-/förvaltningsgränser.

Rollfördelning
Trots den intensiva mediabevakningen har vi valt att inte lämna information om de pågående förhandlingarna. Förhandlingar med fullständig insyn spolierar möjligheten till konstruktiva lösningar och leder snarare till låsningar. Nu är överläggningarna avslutade och vi väljer att ge mer information kring de frågor som ställts.

Vi har som politiker kontinuerligt fått tillräcklig information för att känna trygghet i hur frågan har hanterats och för de bedömningar som gjorts underhand.
Uppdelningen mellan tjänstemannansvar och politikeransvar är därmed tryggad.

Kulturchefens ansvar är att hålla ordning och reda inom sitt område. Ett sådant ansvar är att trygga ett sunt ledarskap gentemot övriga anställda. Uppstår brister är det förvaltningschefens skyldighet att söka komma till rätta med problemen.

Personalchefens ansvar är att göra personalpolitiska och arbetsrättsliga bedömningar i den här typen av ärenden. I ansvaret ligger också att vara ett konsultativt stöd till förvaltningschefen i den fortsatta processen.

Bristande chefskap
Kommunens chefer har ansvaret att arbeta för att verksamheterna drivs enligt de mål och riktlinjer som vi politiker har beslutat. Genom konstmuseichefens chefskap har samarbetet inom förvaltningen samt med lokala och regionala parter försvårats och i vissa fall avbrutits. Dessutom har det allt för ofta och allt för konsekvent inträffat att konstmuseichefen agerat tvärtemot ledningens beslut och kommungemensamma riktlinjer.

Bristande ledarskap
Två arbetsmiljökartläggningar pekar entydigt på ett ledarskap som leder till oro, osäkerhet och ohälsa. Ledarskapet är snarare störande än utvecklande för verksamheten. Trots samtal, handlingsplan och erbjudande om extern handledning har det inte lyckats att komma till rätta med problemen.
Kulturchefens ansvar är då att söka en lösning som avbryter ledarskapet. Det följer den personalpolitik som vi står för.

Ett odemokratiskt och auktoritärt ledarskap som i sin förlängning leder till ohälsa är inte acceptabelt. Några exempel:
- Som arbetstagare ska man inte behöva utsättas för att offentligt bli tillrättavisad av sin chef.
- Som arbetstagare är det inte etiskt försvarbart att inför arbetskamrater bli benämnd med nedsättande tillmälen.

Bedömningen av ärendet grundar sig inte på några enstaka händelser utan det är helheten sammantaget, som trots försök till förbättringar under en längre tid, omöjliggör ett fortsatt ledarskap och därmed föranlett avslutet.
Uppstår liknande situationer i framtiden kommer de att hanteras på motsvarande sätt.

Rekrytering av ny konstmuseichef
Nu vidtar arbetet med att rekrytera en ny konstmuseichef. Konstverksamheten i Skövde har haft och kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll i regionen. Rekryteringsprocessen kommer att inledas med att formulera en kravprofil för tjänsten. Tills en ny chef är på plats kommer kulturchef Gunilla Ceder att kvarstå som ansvarig för verksamheten.