Skogs- och Träfacket

Skogs- och Träfacket vann anställningstvist i Arbetsdomstolen

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:27 CEST

Arbetsdomstolen meddelade den 29 mars en dom rörande en tvist om huruvida en medlem i Skogs- och Träfacket blivit avskedad eller om han själv frånträtt sin anställning.

Bakgrunden till tvisten var en incident i samband med att arbetsorder skulle utdelas. Arbetsgivarens företrädare hade uppmanat medlemmen att ta händerna ur byxfickorna och när detta inte hörsammats då handgripligen tagit tag i arbetstagarens händer. Medlemmen tog mycket illa vid sig av det inträffade och framförde att han fick ont i magen och behövde gå hem. Arbetsgivaren har då meddelat att medlemmen skulle gå hem och själv ledsagat honom ut ur fabriken. Detta tillsammans med en del andra händelser efter det inträffade gav medlemmen intryck av att han blivit avskedad. Han var därefter sjukskriven fram till dess han tillträdde en anställning hos en annan arbetsgivare.

Arbetsdomstolen kom fram till att det inte kan anses styrkt att bolaget avskedat arbetaren, men att agerandet strider mot god sed på arbetsmarknaden och att agerandet i vart fall föranlett arbetstagaren att frånträda sin anställning. Detta leder i sin tur fram till att domstolen anser att frånträdandet ska jämställas med ett avskedande från anställningen utan saklig grund.

Domen innebär att förbundets medlem tilldöms ett ekonomiskt skadestånd samt ett allmänt skadestånd om 70 000 kr. Arbetsgivaren döms även att betala ut semesterersättning. Dessutom ska arbetsgivaren och Föreningen Sveriges Skogsindustrier ersätta Skogs- och Träfacket för rättegångskostnaderna.