Försvarsdepartementet

Skogsbrandbevakning med flyg

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 15:21 CEST

Regeringen har idag gett Statens räddningsverk i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av att det från och med 2003 inte längre lämnas bidrag till skogsbrandbevakningsverksamhet med flyg. Räddningsverket ska redovisa en lägesrapport för arbetet i årsredovisningen för 2004 och en slutredovisning i årsredovisningen för 2005.

Försvarsutskottet konstaterade i betänkandet (2003/04:FöU7) Skogsbrandbevakning, baserat på en motion av Christer Skoog (s) och Viviann Gerdin (c), att regeringen bör lämna en utvärdering av vilka eventuella konsekvenser det avskaffade skogsbrandflyget medfört till riksdagen. Utvärderingen påbörjas genom uppdraget till Räddningsverket.

Under hösten 2002 inhämtade Räddningsverket synpunkter från omkring 300 intressenter i form av skogsägare, länsstyrelser, kommunala räddningstjänster och försäkringsbolag. Av remissvaren framgick att intresset för annan än statlig finansiering var mycket svagt. Sommaren 2003 utgick inget statligt bidrag till skogsbrandbevakning med flyg. De olika intressenterna informerades i förväg om detta och hade därigenom en möjlighet att själva besluta om eventuella bidrag till fortsatt skogsbrandbevakning. I en del län samordnade länsstyrelserna en länsgemensam skogsbrandbevakning med flyg.

Den första januari 2004 började lagen (2003:778) om skydd mot olyckor att gälla. Utgångspunkten i lagen om skydd mot olyckor är att den enskilde har det primära ansvaret för att skydda sin egendom och för att inte orsaka olyckor. I första hand är det alltså den enskilde som ska vidta och bekosta åtgärder i syfte att förhindra olyckor och begränsa skador till följa av olyckor. Det allmänna ska som komplement till detta hålla en organisation som kan ingripa när den enskilde inte själv, eller genom att anlita någon annan, kan hantera en olyckssituation.


Kontakt
Magnus Edin
Tf pressekreterare
08-405 25 66
070-220 09 53

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30