Skogsforum Media AB

Skogsforum lyfter gallringsfrågor i nytt event

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 09:32 CEST

Skogsägarna i södra Sverige uttrycker ett allt större intresse för gallringsfrågor. De senaste årens stormar har orsakat stora skador i nygallrade ungskogar. Många bestånd har trasats sönder med minskad produktion och lägre framtida slutavverkningsnetton som följd.

Tillverkare av mindre skogsmaskiner rapporterar en ökad försäljning samtidigt som de flesta virkesköpare förordar användning av allt större skogsmaskiner för att kunna erbjuda ett netto i förstagallringen trots låga massavedspriser. Åsikterna går isär om vilken teknik som är mest lämpad och det finns begränsad tillgång till verklig och jämförbar fakta om olika systems kostnader och effekt på den kvarvarande skogen. I en färsk rapport från Skogsstyrelsen syns dock tydliga tendenser på att utvecklingen är på väg åt fel håll i i de sydsvenska gallringsskogarna.

Därför lanserar nu skogsforum.se, Sveriges största digitala mötesplats för skogsfolk, Gallringsdagarna 2016 som genomförs i Tidaholm 23-24 september. Det är ett praktiskt demoarrangemang där skogsägare och andra skogsintresserade kan jämföra resultatet när ett antal olika maskinkoncept används för att gallra ett ungskogsbestånd. Varje maskinsystem får ett eget område och sida vid sida kan sedan besökarna se hur det gallrade beståndet ser ut samt jämföra hur mycket tid som gått åt.

-Vi har fått låna ett stort gallringsbestånd av Sveaskog, säger Torbjörn Johnsen på skogsforum.se. Det är tillräckligt stort för att vi ska kunna visa upp hur sex-sju olika maskinsystem utför gallring, fullt dokumenterade med fakta. Dessutom finns plats för 20-30 företag att vara med som samarbetsparter och utställare.

Omfattande förberedelser

Gallringsdagarna är annorlunda jämfört med vanliga skogsdagar eller skogsmässor eftersom det görs ett stort arbete innan besökarna kommer.

-Besökarna ska kunna se färdigt resultat lika mycket som maskiner i arbete, säger Torbjörn. Det ger en unik möjlighet för skogsägare och andra skogsintresserade att själv värdera de olika systemens för- och nackdelar utifrån sin egen skogsskötselfilosofi.

Arrangörerna räknar med att 20-30 företag som erbjuder maskiner och tjänster för gallring ska finnas med på Gallringsdagarna 2016 och att några tusen besökare ska utnyttja möjligheten att få kunskap och inspiration i gallringsfrågor.

Brett gallringstema

Gallringsdagarna i september är bara en del av Skogsforums gallringsfokus under 2016, säger Skogsforums grundare Fredrik Reuter. Vi kommer att titta på hur gallringsfrågorna hanteras på olika nivåer i skogsbruket. Vilka data kan man t ex få fram från Riksskogstaxeringen och varför har Skogsstyrelsen slutat att göra gallringsuppföljningar?


Bilder:

(Presspaket (ZIP): http://skogsforum.se/images/gallringsdagar/gallringsdagar-press.zip)

gallringsskog
Bild 1. Så här ser gallringsskogen ut där Skogsforums gallringsdagar 2016 kommer att genomföras. Foto Skogsforum.se

Logotype gallringsdagar
Bild 2: Gallringsdagarnas logga

Logotype SFO
Bild 3: Skogsforum.se logga (liten)

Logotype Skogsforum
Bild 4. Skogsforum.se logga (lång)


För mer information:

Information om Skogsforums Gallringsdagar finns på http://gallringsdagar.se

Kontakt

Torbjörn Johnsen, 070-646 16 86 eller torbjorn@skogsforum.se

Fredrik Reuter, 070-576 70 56 eller fredrik@skogsforum.se


Fakta Gallring

Gallring är en skoglig åtgärd som syftar till att ett skogsbestånd ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas till en värdefull slutavverkningsskog.

I gallring tas gagnvirke ut. Främst massaved som normalt går till massaindustrin.

Skogsstyrelsen gjorde tidigare återkommande gallringsuppföljningar men dessa upphörde 1997.

I en färsk rapport från Skogsstyrelsen (Kunskapsplattform för skogsproduktion 1:2016) kan man läsa följande om gallring:

-Arealen som förstagallras i landet har ökat från ca 100 000 ha/år 1985 till ca 200 000 ha/år 2010. Totalt gallras ca 350 000 ha per år.

-År 2010 bedömde Riksskogstaxeringen att det fanns ca 700 000 hektar förstagallringsskog med omedelbart behov av gallring.

-Förstagallringarna utförs allt senare. I södra Sverige har man gått från 14 till 16 meters medelhöjd i förstagallringarna. Förklaringen tros vara att man eftersträvar ett högre gallringsnetto.

-Gallringsstyrkan ökar i södra Sverige. Från att ha legat under 30% i gallringsuttag fram till år 2000 är man nu uppe över 35%.

-Gallringskvoten ökar i södra Sverige och närmar sig nu s k ”höggallring”. D v s att man tar ut grövre stammar än man sparar. ”Höggallring ökar risken för snö- och vindskador, ger lägre volymproduktion, ökar behovet av extra gallringsingrepp och leder till längre omloppstider” enligt Skogsstyrelsen.

-Riksskogstaxeringen noterar en ökning av skadenivåer på sina provytor (stam- & rotskador).

-Normalt stickvägsavstånd är enligt Skogsstyrelsen i södra Sverige 21 meter och stickvägsbredden i genomsnitt 4,2 meter (2010).

Fakta Skogsforum

Skogsforum.se är Sveriges största digitala mötesplats för skogsfolk med 28 900 medlemmar och 130 000 unika besökare varje månad.

Skogsforum.se har fokus på nytta och socialt utbyte för medlemmarna. Som ett led i denna ambition arrangeras olika event och mötesplatser som t ex Gallringsdagarna 2016.

Ca 60% av både medlemmarn och besökarna på skogsforum.se är skogsägare. Övriga medlemmar utgörs av entreprenörer, maskinförare, skogstjänstemän, maskinhandlare, skogsstuderande, landsbygdsföretagare och andra skogsintresserade.

Skogsforum.se grundades 2005 av Fredrik Reuter från Säffle.

Skogsforum.se ägs och drivs idag av Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen via bolaget Skogsforum Media AB.

Skogsforum.se är Sveriges största digitala mötesplats för skogsfolk med 28 900 medlemmar och 130 000 unika besökare varje månad.

Skogsforum.se har fokus på nytta och socialt utbyte för medlemmarna. Som ett led i denna ambition arrangeras olika event och mötesplatser som t ex Gallringsdagarna 2016.

Ca 60% av både medlemmarn och besökarna på skogsforum.se är skogsägare. Övriga medlemmar utgörs av entreprenörer, maskinförare, skogstjänstemän, maskinhandlare, skogsstuderande, landsbygdsföretagare och andra skogsintresserade.

Skogsforum.se grundades 2005 av Fredrik Reuter från Säffle.

Skogsforum.se ägs och drivs idag av Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen via bolaget Skogsforum Media AB.