Skogsindustrierna

Skogsindustrierna antar det nya Industriavtalet

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2011 13:54 CEST

Skogsindustriernas styrelse har antagit förslaget till nytt reviderat Industriavtal. Avtalet ska ersätta det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige.

Det nya Industriavtalet kommer att förstärka och bredda parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det innebär också en förstärkning av industrins lönenormerande roll och ett tydligare mandat för de opartiska ordförandena, OpO. Mot denna bakgrund har styrelsen antagit förslaget till nytt reviderat Industriavtal.

- Ett modernt Industriavtal, med ett starkt partssamarbete, är mycket välkommet för att stärka den exportberoende industrins konkurrenskraft. Vi hoppas nu att vi kan gå in i en avtalsrörelse med spelregler som speglar hur svensk industris förutsättningar ser ut 2011 och framåt, säger Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör Skogsindustrierna.

Det nya avtalet är tänkt att träda i kraft från 1 juli, och därmed gälla under förhandlingarna hösten 2011. Förutom de parter som omfattats av det ursprungliga Industriavtalet har förslaget också skickats till Grafiska företagens förbund för ställningstagande.

Det tidigare Industriavtalet upphör automatiskt och kommer att avregistreras som förhandlingsavtal hos Medlingsinstitutet i och med att det inte längre kan tillämpas.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsindustrin sysselsätter drygt 70 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010).

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org