Skogsindustrierna

Skogsindustrierna välkomnar bred redovisning av skyddet i skogen

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:25 CEST

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade den 1 oktober vilka åtgärder som finns för bevarande av biologisk mångfald och vilken omfattning dessa har idag. Skogsindustrierna välkomnar redovisningen som på ett tydligt och transparent sätt redovisar olika former av bevarande.

Redovisningen, som tar upp inte mindre än 39 olika instrument för bevarande, ska utgöra underlag för Miljömålsberedningen som för närvarande utreder frågan om hur Sverige ska arbeta med skydd och skötsel av mark.

- Myndigheternas redovisning visar att det finns en stor mångfald av åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Därmed utgör redovisningen ett värdefullt underlag till politikerna, säger Mårten Larsson, skogsdirektör, Skogsindustrierna.

Redogörelsen visar att 12,5 procent av landarealen i dag bevaras genom områdesvis reglering av markanvändningen, huvudsakligen i form av nationalparker och naturreservat.

Myndigheterna tar också upp skogsbrukets frivilliga avsättningar, vilka skogsägarna gör utan ersättning från staten. Det omfattar enligt redovisningen drygt 1 miljon hektar eller 2,6 procent av landarealen. De frivilliga avsättningarna har nått väsentligt större arealer än de politiska målen. Betydelsen av den generella hänsynen i skogsbruket som omfattar 2-3 procent av den årliga föryngringsavverkade arealen redovisas också i utredningen.

- I procent av landarealen är det ett relativt litet skydd men eftersom den generella hänsynen omfattar all avverkning skapar det med tiden strukturer och funktioner av betydelse för den biologiska mångfalden, säger Mårten Larsson.

Det är välkommet att även impediment, markområden med låg tillväxt, tas upp som områden som har ett skydd mot skogsbruksåtgärder. De skogliga impedimenten omfattar 7,4 miljoner hektar eller 18 procent av landarealen

- Impediment är relativt artfattiga, men de bidrar till att behålla landskapets variation vilket är positivt för den biologiska mångfalden. Dessutom utgör de en stor del av arealen varför de har betydelse i sammanhanget, säger Mårten Larsson.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, skogsindustrierna.org