Skogsindustrierna

Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm är förordnad expert i Utredningen om järnvägens organisation

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 13:38 CEST

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har utsett Karolina Boholm som expert i Utredningen om järnvägens organisation som startar nu i juli och den första delredovisningen är planerad till den 13 oktober 2013. 

- En väl fungerande järnväg är av oerhört stor vikt för industrin och jag ser fram emot att vara en del av denna för oss viktiga utredning, säger Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna.

Syftet med översynen är att föreslå förbättringar av järnvägssystemets organisation som på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Översynen föranleds bland annat av riksdagens tillkännagivande om att en utredning om järnvägssystemets organisation bör genomföras.

Utredaren ska bland annat:

  • på grundval av en funktionell beskrivning av järnvägssystemet redogöra för fördelningen av ansvar och uppgifter på järnvägsområdet samt för hur ansvaret och uppgifterna förhåller sig till varandra
  • inventera och redogöra för potentiella förbättringsområden där åtgärder bör kunna vidtas för att bättre möta framtidens behov av ett effektivt och hållbart transportsystem
  • utifrån regeringens kommande tilläggsdirektiv föreslå förändringar som kan leda till förbättringar av järnvägens funktionssätt

Utredningsdirektivet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/66/77/a7139a64.pdf  

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 138 miljarder kronor (2012). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org