Skogsindustrierna

Skogsindustrin håller ställningarna i pressad ekonomi

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 14:45 CEST

Skogsindustrin är fortsatt i ett läge präglat av svag ekonomisk utveckling på de viktigaste marknaderna. Näringen möter alltjämt utvecklingen med rationaliseringar och effektiviseringar och fortsätter att söka nya marknader – produktmässigt och geografiskt – för att på så sätt stärka konkurrenskraften på lång sikt.

Bilden av en exportbransch som jobbar hårt på att hålla ställningarna i en pressad världsekonomi, fortsatte att gälla skogsindustrin under årets första fyra månader, visar ”Så går det för skogsindustrin”. Minskningen av skogsindustrins samlade exportvärde var nära tre procent under det första kvartalet. Volymminskningen för sågade trävaror bidrog till att den delen av exporten minskade mest procentuellt sett.

Även pappersproduktionen har hittills minskat under 2013. Främst som en effekt av stängningen av en pappersmaskin i december 2012. Bilden att skogsindustrin är i ett utsatt läge stämmer därmed alltjämt.

- Det finns dock balanserande faktorer och statistik som visar på denna viktiga exportbranschs inneboende styrka, menar Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

- Pappersexporten mätt i ton har ökat något under året, undantaget tidningspapper. Och det har varit en positiv marknadsutveckling för tillverkarna av massa. Massapriset har kunnat höjas sex gånger från bottennivån i september 2012. Priset är nu 15 procent upp sedan dess, fortsätter Marie S.
Arwidson
.

En lång vinter har varit negativ för den svenska sågverkssektorns viktiga hemmamarknad. Säsongen för gör-det-själv-marknaden har förkortats av den sena våren. På exportmarknaden är det främst USA, Japan och Kina som ökat i betydelse som köparländer för svenska sågade trävaror. Totalt sett minskade dock exporten på grund av svag ekonomisk utveckling i Europa och minskad import
till Afrika.

För mer information, kontakta:
Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna, 070-605 99 97
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49

”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för
skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin.
Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Rapporten kommer ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter. Rapporten finns även på
http://www.skogsindustrierna.org/Sa_gar_det_for_Skogsindustrin

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 138 miljarder kronor (2012). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org