Skogsindustrierna

Skogsindustrins biobaserade elproduktion ökar 25 procent till 2020

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 11:31 CET

Rapporten ”Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020” visar att skogsindustrin bygger ut elproduktionen fram till 2020. Totalt förväntas den egna biobränslebaserade elproduktionen öka med 25 procent, motsvarande 1,5 TWh. Rapporten visar också att skogsindustrin är på god väg att uppfylla sin nollvision gällande användningen av fossila bränslen i processerna.

Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin minskar ytterligare från dagens låga nivå – ca 4 procent till 1,4 procent av den totala bränsleanvändningen. I och med detta närmar sig skogsindustrin målet om en nollvision för användandet av fossila bränslen i processerna. Målet antogs i Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2007.

Rapporten bygger på en enkätundersökning bland kraftvärmeproducenter inom fjärrvärme- och skogsindustri. Elcertifikatsystemet anses av 69 procent av de svarande från skogsindustrin vara en stor bidragande faktor till den ökade effektinstallationen i skogsindustrin. Systemet stimulerar ökad elproduktion från förnybara energikällor och ökar fokuseringen på biobränsle vilket skapar mer klimatneutrala anläggningar.

86 procent av de elproducerande anläggningarna inom skogsindustrin fasas ut ur elcertifikatsystemet med utgången av år 2012. Dessa anläggningar utgör idag 77 procent av den befintliga industriella mottryckskraftsproduktionen och elproduktionen beräknas kvarstå även efter utträdet. Det finns dessutom planer på utökad produktion om 1,5 TWh. Därmed står skogsindustrin för en lika stor nettoökning av elproduktion som kraftvärmeproduktionen inom fjärrvärmesektorn. Integrerade processer med effektivt utnyttjande av värmeunderlag och restprodukter antas vara bidragande orsaker till den relativt sett större planerade ökningen inom skogsindustrin.

- Elcertifikatsystemet har redan i dagsläget bidragit till stora investeringar i elproduktion inom skogsindustrin. Det är mycket glädjande att se att dessa investeringar, som är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamma fortsätter. Det kommer i framtiden bli ännu viktigare att vara resurseffektiv och ta tillvara på restprodukter och på så sätt minska behovet av externa inköp av bränsle och elkraft, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Om rapporten:
”Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020 – med fokus på elcertifikatsystemets effekter” har gjorts i samarbete mellan Skogsindustrierna, Svebio, Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi. Bakgrund är att ett antal anläggningar kommer att fasas ut ur elcertifikatsystemet. Systemet utvidgas dessutom genom ett samarbete med Norge, totalramen har höjts från 17 TWh till 25 TWh och tiden har förlängts till 2035. Dessa faktorer kan skapa osäkerhet om framtiden och ligger till grund för undersökningen.

Se pressmeddelande och rapport

För mer information vänligen kontakta:
Lina Palm, energidirektör, Skogsindustrierna, 070-397 14 49
Karin Eriksson, pressansvarig, Skogsindustrierna, 070-254 48 49

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsindustrin sysselsätter drygt 70 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010).  Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00 www.skogsindustrierna.org