Diskrimineringsombudsmannen

Skola beklagar diskriminerande antagningsregler

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 10:43 CET

En pojke nekades plats på en friskola i Västerås på grund av sin diagnos. Efter att skolan medgett sitt ansvar och bett pojken om ursäkt har DO och skolan träffat en överenskommelse som innebär att skolan ändrar sina antagningsrutiner och ger pojken en viss ekonomisk kompensation.

 

Pojken och hans familj ville att pojken skulle söka sig till den aktuella friskolan på grund av skolans pedagogik som man bedömde skulle passa honom. I ansökan berättade man om sonens diagnos, ADHD och Aspergers, men man uppgav också att sonen inte hade behov av något särskilt stöd i sin skolgång.

 

Skolan nekade dock pojken en plats med hänvisning till att man redan hade många elever med särskilda behov och att man inte hade möjlig­het att ta emot ytterligare en. Pojkens familj anmälde skolan till både Skolinspek­tionen[m1]  och DO. Skol­inspektionen ansåg att skolan brutit mot den tidigare gällande skollagen.

 

DO bedömde efter utredning att skolan även brutit mot diskriminerings­lagens förbud mot diskriminering på grund av funk­tions­hinder, eftersom beslutet grundades på pojkens diagnos utan någon individuell prövning. Skolan har beklagat att pojkens rättigheter överträtts och beklagat det obehag som detta inneburit. Efter att skolan åtagit sig att se över sina antagningsrutiner har en överenskommelse träffats som ger pojken 30 000 kronor.

 

– En skola har bara i undantagsfall rätt att inte ta emot elever med särskilda behov och i det här fallet fanns dessutom inte heller några särskilda behov, vilket gör det till ett tydligt brott mot diskrimineringslagen, säger Anders Wilhelmsson, jurist på DO.

– Pojken och hans föräldrar är särskilt nöjda med att skolan tagit sitt ansvar och bett om ursäkt och det ger även DO anledning att tro att detta inte kommer upprepas,

 

För ytterligare kommentarer ring DO:s presstjänst 08- 120 20 710.

 

 

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.