Utbildningsdepartementet

Skolgång för alla barn

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 11:22 CET

Regeringens utredare Margareta Åberg har i dag överlämnat betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) till utbildningsminister Jan Björklund. I betänkandet presenteras förslag som ger barn som vistas i landet utan tillstånd rätt till utbildning och plats i förskoleklass samt rätt att delta i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

- Alla barn, oavsett om de befinner sig i eller utanför asylprocessen, bör ha rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, säger utredaren Margareta Åberg. Detta är en naturlig utgångspunkt och bara om vistelsen i landet är helt tillfällig finns det anledning att anta att barnet saknar behov av att få sin utbildning tillgodosedd här, och i ett sådant undantagsfall bör någon uttrycklig rätt till skolgång inte gälla.

I dag har vissa grupper av barn som inte räknas som bosatta i Sverige, såsom exempelvis asylsökande barn och ungdomar, rätt till skolgång. Enligt ett tidigare förslag i betänkandet SOU 2007:34 ska barn och ungdomar som håller sig undan verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ha rätt till skolgång i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, på huvudsakligen samma villkor som barn vilka räknas som bosatta i Sverige.

- Målgruppen som var föremål för den förra utredningens uppdrag exkluderade flera kategorier, exempelvis de barn som inte har ansökt om nödvändigt tillstånd. Huvuduppgiften i mitt uppdrag har därför varit att komplettera förslagen i 2007 års betänkande genom att bland annat analysera förutsättningarna för hur rätten till skolgång kan utsträckas till att gälla fler grupper, säger Margareta Åberg.

Utredningen föreslår att hemkommunen har ansvaret för att de barn som omfattas av den föreslagna regleringen kan ta del av utbildning m.m. Vidare lämnas förslag om att de berörda barnen ska kunna få sitt behov av utbildning tillgodosett även i fristående skolor samt tillgång till enskilt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Detsamma föreslås gälla också för de asylsökande barnen m.fl. Kommuner och skolhuvudmän som tar emot en elev eller ett barn i skola, förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska vara berättigade till statlig ersättning i form av schablonbelopp. Enligt förslaget i denna del är det barnets hemkommun som efter ansökan erhåller ersättningen, vilken i förekommande fall ska vidarebefordras till en fristående eller enskild huvudman. Statens skolverk bör ansvara för beslut och utbetalning av statsbidragen.

Dessutom föreslås ett avskaffande av den underrättelseskyldighet som gäller för socialnämnden och styrelsen för skolan enligt utlänningsförordningen (2006:97), vilket bedöms medföra att fler av de berörda barnen och ungdomarna tar tillvara sin rätt till skolgång.

- Tillgång till skola, förskola och skolbarnsomsorg ger barnen en möjlighet till utveckling och ökad stabilitet i tillvaron, säger Margareta Åberg avslutningsvis. Genom det nu lämnade förslagen torde dessutom den svenska lagstiftningen bättre överensstämma med FN:s barnkonvention.Kontakt:
Margareta Åberg
Särskild utredare
031-732 70 00

Helena Forsaeus
Utredningssekreterare
08-405 55 70