Gothia Fortbildning

Skolhälsovård i förändring

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:30 CEST

Hälsa och ohälsa hos barn och ungdom tar sig många olika och nya uttryck. Det ställer krav på skolhälsovården att uppmärksamma såväl psykiska, fysiska som sociala tecken på hälsa eller ohälsa. Med inriktning både på den enskilda individen och den omgivande miljön har skolhälsovården en stor och viktig uppgift i att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar i skolåldrarna.

Den uppdaterade och reviderade boken Skolhälsovård – introduktion och praktisk vägledning  innehåller teorier, förhållningssätt och konkreta metoder vad gäller de vanligaste arbetsuppgifterna som skolhälsovården möter i vardagsarbetet. Fokus sätts på skolsköterskans och skolläkarens ansvarsområden men även frågor som berör andra aktörer inom elevhälsan tas upp.

I denna nya upplaga har innehållet i sin helhet uppdaterats. Nya avsnitt om några hälsoproblem av särskild betydelse i skolan har tillkommit, t.ex. om funktionshinder som dyslexi, dyskalkyli och Aspergers syndrom. Andra uppdateringar:

  • En ny skollag är på väg med en ny reglering av bland annat elevhälsa och skolhälsovård.
  • Det nationella vaccinationsprogrammet har utökats och ett flertal lagar och föreskrifter har förändrats.
  • Nya data, som understryker tidigare kända, starka samband mellan svaga skolresultat redan i grundskolan, och sociala och psykiska hälsoproblem hos unga vuxna understryker skolans ansvar för att verkligen ge ett utökat och mer allsidigt stöd till elever som riskerar skolmisslyckanden.


 

Skolhälsovård – introduktion och praktisk vägledning vänder sig till blivande och redan verksamma skolsköterskor och skolläkare, verksamhetschefer och andra yrkesgrupper inom elevhälsan. Den är också avsedd att användas inom vårdutbildningar på högskolenivå.

Författaren Olle Hillman är barn- och skolläkare med mångårig erfarenhet av skolhälsovård och har också medverkat i flera statliga utredningar om denna medicinska verksamhet.

Fakta om boken

Titel: Skolhälsovård – introduktion och praktisk vägledning
Författare: Olle Hillman
ISBN 978-91-7205-728-9
Utgivningsår 2010
Pris: 360 kr/st exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar, kontakta Nathalie Parkvall, pr/sociala medier, 08- 462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.