Psifos

Skolinspektionens förslag till regeringen angående särskolan

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 20:57 CET

Psifos (yrkesföreningen för psykologer i förskola och skola) inställning är att utredning och diagnostisering av barn med en eventuell utvecklingsstörning görs bäst i ett samlat elevhälsoteam.  Detta team ska enligt vår åsikt, och precis som nya skollagen dikterar, bestå av skolläkare, skolsköterska, skolkurator samt skolpsykolog. Utöver det bör även en specialpedagog vara involverad i arbetet. Att skolinspektionen väljer att rekommendera en exkludering av skolpsykologer i utredningsfunktionen, för att i stället involvera landstingspsykologer redan innan nya skollagen trätt i kraft ser vi som beklagligt. Speciellt eftersom det inte var psykologutredningarna som alltsomoftast var bristfälliga. I stället bör man nu lägga fokus på att se till att samtliga fyra delar av bedömningen verkligen ingår i den slutgiltiga rekommendationen samt att de olika aktörerna verkligen ges tillfälle att samverka kring uppdraget. Även fortsättningsvis ser vi att skolpsykologen är den som är bäst rustad att sammanställa de olika delarna av en utvecklingsbedömning samt vid behov ställa diagnos.

Att det i 4 % av fallen saknades en psykologbedömning ser vi som en allvarlig brist. Alla kommuner bör ha anställda psykologer i förskola och skola. Psykologer med sådana anställningsförhållanden att de har en rimlig chans att utföra ett arbete av hög kvalité. Sveriges psykologförbund och Psifos rekommenderar en heltidspsykolog per 500 elever. Det är för närvarande få kommuner som lever upp till den siffran.

Just nu och ett par år framåt sitter jag i en arbetsgrupp sammankallad av Socialstyrelsen, som i sin tur fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett vägledningsdokument för den nya samlade Elevhälsan. I arbetsgruppen sitter även representanter för skolläkarna, skolsköterskorna, skolkuratorerna, skolledarna, specialpedagogerna samt lärarna.

I arbetsgruppen lyfter jag fram att psykologer har en bred och djup utredningskompetens. Att det uttryckligen står i den nya skollagen att det ska finnas psykologer i elevhälsan ser jag som ett stort framsteg. Nu fortsätter påverkansarbetet för att psykologer ska finnas kontinuerligt närvarande i elevhälsan och inte ”hyras in vid behov”.

Något som vi alla i arbetsgruppen tagit fasta på är att det i nya skollagen talas om en samlad elevhälsa bestående av skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. En samlad elevhälsa tolkas som att yrkeskategorierna inom elevhälsan ska samverka för att säkerställa ett tvärveteskapligt synsätt, något som är en av förutsättningarna för kvalificerade bedömningar. Vårt önskemål från Psifos sida är att yrkeskategorierna inom elevhälsan hör till samma organisation, detta för att motverka att man väljer billiga lösningar med inhyrda psykologer. Hittills har dock Socialstyrelsen hållit sig avvaktande till denna önskan. De hänvisar till rikspolitikerna som är ovilliga att gå in och detaljstyra kommunernas verksamheter med direktiv om hur elevhälsans personal ska organiseras.

Om ni är intresserade får ni gärna kontakta mig.

Vänliga hälsningar,

Elinor Schad

Leg. Psykolog

Ordförande Psifos,

Yrkesföreningen för psykologer i förskola och skola

0709-65 04 00