Statens Skolinspektion

Skolinspektionens granskning av 50 grundskolor: För få vuxna på rasterna äventyrar elevernas rätt till trygghet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 09:20 CET

För få vuxna på schemafri tid. Det är en av orsakerna till att det är så svårt att få stopp på trakasserier och kränkande behandling i skolor med problem. Skolinspektionen har specialgranskat 50 grundskolor, många med stora problem, för att ta reda på hur de arbetar vid trakasserier och kränkande behandling. Rapporten presenteras idag.

Skolinspektionen har granskat 50 grundskolor. Många har varit kända för att ha problem inom området trakasserier och kränkande behandling, andra har valts ut för att man förväntat sig att de skulle kunna vara goda exempel. Varje skola har fått en egen rapport från Skolinspektionen om vilka områden de måste utveckla.

– Självklart ska varje elev känna sig trygg i sin vardagsmiljö. Dessutom är tryggheten en förutsättning för att lära sig saker. Därför är det oroande att skolor har så svårt att få stopp på kränkningarna. Samtidigt visar rapporten att det finns skolor som lyckas skapa en trygg miljö, vilket inger förhoppningar om att det är möjligt också för andra skolor, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen.

Vuxna vänder bort blicken

En iakttagelse som Skolinspektionen gjort är att personal vid skolorna inte klarar att vinna elevernas förtroende när det gäller att hantera utsatthet och konflikter. Det gör att de vuxna inte blir självklara personer att vända sig till när problem uppstår.

Rapporten lyfter bland annat fram att de vuxna, i vissa fall, bagatelliserar och beskriver kränkande behandling och trakasserier som naturliga inslag i skolans vardag. Det finns skolor där eleverna säger att de vuxna vänder bort blicken när något inträffar för att de inte orkar reagera längre.

Viktigt att ta reda på var riskerna är störst

Skolinspektionen påpekar bland annat vikten av att skolorna arbetar aktivt med att kartlägga problemen och ta reda på var och när riskerna för trakasserier och kränkande behandling är som störst i skolan.

– Särskilt viktigt är det att man tar med i eleverna i ett sådant arbete. De har en kunskap om den aktuella situationen på sin egen skola, en kunskap som de vuxna inte alltid har, säger Anna Wide, som lett projektet.

– På skolor som har ett bra arbete mot trakasserier och kränkande behandling lyssnar de vuxna på eleverna. Där finns engagerade och tydliga skolledare och man följer de rutiner som finns, både för det förebyggande arbetet och för akuta händelser, säger Anna Wide.

Skolinspektionens rekommendationer

Granskningens resultat är inte generella för alla grundskolor i landet, men ger exempel både på problem och på vad som kan göras för att förbättra läget. Här är några rekommendationer:

· Ta fram rutiner för det förebyggande, förhindrande och åtgärdande arbetet och se till att de följs.

· Se till att det finns skolpersonal nära eleverna när de inte har lektioner.

· Stärk elevernas förtroende för skolpersonalens förmåga att hantera utsatthet.

· Involvera eleverna i värdegrundsarbetet och ta tillvara deras kunskap och erfarenheter.

Ladda ned Skolinspektionens rapporter

Totalt har 50 grundskolor för elever i årskurserna 5 och/eller 9 granskats, varav 8 fristående och 42 kommunala. I skolrapporterna redogör Skolinspektionen för förhållandena lokalt och de åtgärder som myndigheten kräver vid de enskilda skolorna.

På Skolinspektionens webbplats finns mer information om granskningens resultat, rekommendationer och om hur granskningen gick till. Där kan man också ladda ned huvudrapporten och de 50 skolrapporterna:

www.skolinspektionen.se/trakasserier-rapporter

För information
Anna Wide,
undervisningsråd,
08-586 081 56

Presskontakt
Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats
www.skolinspektionen.se


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se